Staden får ny biograf

Det gamla Rings är inte mera. Den hoplappade byggnaden var visserligen ett ruckel, men rymde många glada minnen från nöjesperioden för något tiotal år sedan. Redan i början av sommaren visade dock byggnadsställningar att något nytt höll på att växa upp.

Ägarna av den tidigare biografen i Rings, herrar Tallbäck och Bäck, hade redan för några år sedan haft för avsikt att bygga upp en tidsenlig lokal för biografen. Förhållandena i vårt land lade dock länge hinder i vägen för arbetet. Med hurtigt humör och tillförsikt satte de i alla fall igång i våras. Tiderna voro visserligen mycket dåliga för byggnadsverksamhet, svårigheterna att få material hart när övermäktiga, men man vågade försöket.

Byggnadsarbetena påbörjades den 3 maj. Arbetsstyrkan har dock hela tiden varit liten, varför arbetena dragit ut på tiden. Materialanskaffningen har dessutom hela tiden varit ett huvudbry, när man väl fått det ena, saknades det andra. Men nu reser sig i alla fall byggnaden upp högt över omgivningen. Den är visserligen icke helt färdig ännu, endast den del, som inrymmer själva salongen och maskinrummet samt vissa källarutrymmen, är färdigbyggd. I den främre delen av bygget, den del, som kommer att inrymma hallen och biljettkassan i nedre våningen och bostadslokal i övre, ha grundningsarbetena nyss slutförts. Man hoppas att få även denna del färdig till julen. De sista kvarstående delarna av den gamla byggnaden rivas då och den nya biografen framträder i sitt slutliga skick. Redan nu har man dock kommit så långt att föreställningarna kunna börja i salen.

Den nya byggnaden har ritats av arkitekt W. Nygård i Vasa och arbetet har övervakats av byggmästaren Paul Högberg. Själva salongen är uppförd i brädkonstruktion, detsamma blir fallet med hallen med däröver liggande bostadslokal. Maskinrummet är uppfört i betong och avskiljes från salen av en brandmur. Salen verkar mycket tilltalande inuti med väggar i lugn beigefärg och taket i vitt. Kring öppningen för den vita duken kommer några stilenliga dekorationer och takets yta prydes av armaturernas glatt röda färgklickar. Golvet har en lutning på en och en halv meter från duken till fonden, vilket bör garantera ett ostört synfält på var och en av de 300 platserna. Utom de egentliga parkettplatserna finns ännu två rymliga loger i salens bakersta del. Salen är hög och luftig, kubikinnehållet är ca 1.100 m³, ventilation är ordnad med både luftintag och ventiler för förbrukad luft uppe vid taket, varför man kan vänta att luften blir lika lätt att andas under den sista föreställningen som under den första. Byggnaden är avsedd för centralvärme och pannrum finns i källaren, men vi ha som känt inga rör i vårt land nu. Tills vidare kommer därför salen att uppvärmas på elektrisk väg. Likaså hade man hoppats att få den maskinella utrustningen i bästa skick redan från början. Det har dock icke gått att få någon ny apparat ännu, men ett tidsenligt ljudaggregat har dock kunnat monteras in. Maskinrummet är utbyggt för en andra förevisningsapparat och hopp finnes att inom överskådlig tidsrymd få en dylik. De elektriska arbetena ha utförts av Lundströms Elektriska affär i Jakobstad, medan monteringen av biografmaskineriet utförts av ingeniörsfirma Brander.

Vi kunna vara affärsbröderna Tallbäck och Bäck tacksamma för deras frejdiga mod, att i bryd tid sätta igång med byggandet av en fullt modern biograflokal i vår lilla stad. Arbetet har också på ett lyckligt sätt kunnat föras i hamn och några korta veckor klarar vi oss nog utan hall och med provisorisk biljettkassa. Biobesökarnas nöjda ansikten när de sitta bekvämt och se utmärkt i den luftiga salongen, komma att vara bevis nog för biografägarna att deras initiativ varit gott och att det mötes med uppskattning.Österbottniska Posten nr 40/1945.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Levande bilder gör sitt inträde av Erik Birck.
Fotografi av byggnaden.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-04-04, rev. 2013-12-09 .)