Österbotten.

——

NYKARLEBY.

Älvrensningsprocessen.

U p p s k o v  t i l l 
v i n t e r t i n g e t.

     Inför häradsrätten i Nykarleby m. fl. socknars tingslag förevar på tisdagen till fortsatt behandling målet mellan Nykarleby stad m. fl. forsägare i Nykarleby älv och staten. Som statens ombud fungerade vicehäradshövding Olavi Linnove och som vittnen hördes dr Henrik Renqvist, ingeniörerna Fabricius och Makkonen. Dr Renqvist hade ett långt andragande, vari avlidne prof. Juselius utlåtande bemöttes punkt för punkt, framhållande att uppgifterna äro haltande. Men tillika erkändes att det är svårt att i denna sak erhålla säkra uppgifter. Klimatologiska förhållanden o. s. v. borde också beaktas. Egendomligt nog framhölls även, att den påtänkta rensningen av Kuortane träsk skulle komma att inverka en ökning av lågvattenavrinningen.
      Staden biträddes av borgmästar A. Huldén.
      Från stadens sida hördes som vittne stadsdir. Ahlström från Jakobstad.
      Även de övriga målsägandena i processen Jeppo kommun, Jeppo Kvarn- och sågverksandelslag samt Lavast och Tollikko kvarnbolag voro närvarande genom ombud. Jeppo kommuns ombud borgmästar J. R. Lind framhöll, att det genom att prof. Juselius avlidit varit svårt att erhålla någon slutlig utredning, samt förklarade sig vilja hänskjuta ärendet till skiljedom.
      På kärandenas anhållan beviljade rätten uppskov i målet till andra rättegångsdagen vid 1936 års vinterting.


Österbottniska Posten nr 39/1935.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Kraftverket av Erik Birck.
Kvarnar och andra industriinrättningar i Jeppo i Nykarleby provinsialläkardistrikt.av Woldemar Backman.
Kopian var egentligen tagen för artiklar om Topeliusbysten.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2005-03-13.)