Amerikafebern synes åter börja gripa omkring sig i socknarna närmast Nykarleby. Medan under en kortare tid relativt få personer från t. ex. Nykarleby landsförsamling avrest till Amerika, har de emigrerandes antal åter starkt ökats. Så uttogos från härvarande pastorskansli under senaste vecka betyg av fyra Kovjoki-ungdomar i åldern 18—20 år, vilka stodo färdiga att avresa. Kort förut hade några andra yngre personer från landsförsamlingen i enahanda syfte besökt pastorskansliet. Bland de i vår emigrerande befinner sig en 70 årig gubbe, Isak Kivihuhta, från Ytterjeppo, vars samtliga barn tidigare avrest till Amerika, och som nu på deras uppmaning begivit sig dit.

Av Nykarleby stads- och landsförsamlings c:a 5,000 personer vistas för närvarande 700—800, således omkring en sjundedel, i Amerika eller andra främmande länder.

Befolkningen å landsbygden synes följa uppmärksamt med förhållandena i Amerika, med vilket land den står i livlig förbindelse dels genom brevväxling med därvarande anhöriga och vänner, dels genom läsning av „Finska Amerikanaren”, vilken tidning är mycket spridd i våra nejder. Enligt vad det förljudes, anser man att arbetsförhållandena i Amerika skola bli förmånligare nu efter presidentskiftet, varför man åter mera än under det senaste året börjat känna sig frestad att avresa dit. Emellertid är det möjligt, att den nya tullagen, vars verkningar snart torde göra sig gällande, kommer att tillskapa förhållanden, vilka för våra emigranter knappast skola bli angenäma.


Österbottniska Posten, 3 maj 1913, nr 18, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Emigration i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-01-22, rev. 2022-01-22 .)