Ångbåtarnas ankomst till vår hamn komma hädanefter, såsom av en annons i senaste nummer av vårt blad synes, att tillkännagifvas genom flaggning vid agenternas butiker. Som bekant har slik flaggning skett förut från kyrktornet. Önskligt hade varit att denna flaggning bibehållits, då kyrkotornets flagga var synlig över hela staden och de närliggande byarne, men flaggan vid butiken är synlig endast i trakten omkring stadens torg. Resande från landsbygden, som ämna sig till ångbåt och ser flaggan i kyrktornet, kunna genast resa ned till hamnen, utan att göra en onödig krok upp till staden, men flaggningen vid butikerna kan man icke avveta förrän man kommer in i staden.
     För vår del skulle vi, och många med oss, rösta för bibehållandet av den förra flaggningen i kyrktornet; helst densamma kan åstadkommas lika lätt som vid butikerna, endast med den skillnad att en lite längre flagglina fordras vid tornet.
     Ville man taga ett steg längre i förbättring av detta signaleringssystem, kunde de särskilda ångbåtar, som anlöpa stadens hamn, utmärkas med olika flaggor; därigenom kunde man bespara den trafikerande allmänheten åtskilliga förfrågningar och besvär och agenterna själva skulle däraf hava en lättnad.

 

*  *  *

Tänk om någon kunnat fota kyrktornet med flagga/or hissade! Men stången är i alla fall dokumenterad.
 
 

[Trodde att illustrationen föreställde Necken tills jag såg nedanstående annons för ångfartyget Norrland — med samma bild.]

Ångf. lägenheter:

 

Från Wasa afgår
Ångf. „Necken”
Kapten C.G. HÖGMAN,

Lördagen den 29 Maj kl. 3 e. m.
Till Jacobstad söndags morgonen
bittida. Närmare med

Bruno Häggblom.

 

Ångf. lägenheter:

 

 

 Ångfartyget

Norra  Finland
Kapten ALEX. TORNBERG,

afgår från Stockholm den 6:te juni f.m.
  „     „   Nykarleby Norrut den 8 ju-
   „      „      ni tidigt på morgonen       
  „     „   Nykarleby Söderut den 14
juni middag,
medtagande last och passagerare.
Närmare meddelar

Bruno Häggblom.        

Ångf. „Norden.”
Kapten C.J. HILLSTRÖM

trafikerande linien Björneborg—
Gamlakarleby med anlöpande af
Räfsö, Kristinestad, Kaskö och Wa-
sa inträffar härstäddes på resa Norr-
ut
hvarje Fredag eftermid. samt på
retour hvarje Söndag middag, med-
tagande passagerare och fraktgods.
Närmare meddelar                       

A. M. Gyllenberg.        

    Obs. Äfven gods för Åbo emot-
tages emot frakt enligt taxa.

Till Amerika!


Från Nykarleby till Newyork
på 10—12 dagar.
Med Hamburg-Amerikanska paket-
fart-Aktie-Sällskapets

Snabbgående propellångare
Reser man öfver oceanen
på endast 7 dagar.

Billiga priser. — Bekväm resa.
Direkta biljetter för kajutplatser
och mellandäck erhållas hos

A. M. Gyllenberg, Nykarleby;
Knut Marklund, Jakpobstad.

Afgång från Helsingfors nästan dagligen
Österbottniska Posten nr 21/1886.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


 
*         *         *


Den här typen av reklam lockade emigranter ett antal år senare.
 

 

DIREKT
FRÅN SKANDINAVIEN
KÖPENHAMN OCH KRISTIANIA
TILL AMERIKA
(NEW-YORK)
OCH KANADA
(HALIFAX)
BILJETTER
SÄLJAS
HÄR

Läs mer:
Manifest för ångfartyget ”Norra Finland” för resan Stockholm - Nykarleby den 14 maj 1887.
Från Andrasjön till Stockholm med båt av Lars Pensar i Pedersöre 2015.
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
Ångbåtarna kunde även användas för bogsering.
(Inf. 2005-01-17, rev. 2018-10-28 .)