Stadens hamn  50/150 år.


För 150 år sedan vidtogos de första åtgärderna för flyttning av stadens hamn till dess nuvarande plats vid Andra sjön. Detta framgår av hamnkassans räkenskaper för 1864, varest ingår en utgiftspost, stor 360 mk för ”en stenbrygga vid westra strand” samt 120 mk för ”nya vägen” till samma ställe. Följande år 1865, fortsattes arbetet på ”ångbåtsbryggan, magasinet och vägbyggnaden till vestra strand” i större skala och kostade staden då 9 218 mk 73 pi. Utgifterna bestredos med hamnkassans egna tillgångar, och visar kassan för 1865 det oaktat en behållning av 4191:99 mk.
     Ännu under åren 1866- 1867 krävde den nya anläggningen utgifter, uppgående till resp. 483: och 1450 mk.

Bland de fartyg, som under år 1864, besökte hamnen och erlagt hamnavgifter, var skeppen Toiwo och Alku hemmahörande i staden. Likaså briggen Toimi samt skonerterna Kiirus, Najaden, Ceres och Wikingen.
     I hamnavgifter för de 26 fartygen inflöt en summa av endast 351 mk.


Österbottniska Posten november 1914.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Lite sjöfart såhär när isen börjat lägga sig. Tog mig friheten ändra 50 år till 150 år och något modernisera språket.Läs mer:
Andra sjön i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-10-20, rev. 2013-10-20 .)