Från allmänheten.

Automobiltrafik och småstadsbor.


Allt går framåt. Så ock en av Österbottens småstäder, vilken nyligen erhöll sin första automobil. Men vid ett så hastigt framåtskridande, som staden nu gjort, tåla ej stadens höga vederbörande. Deras tanke har de senare tiderna varit i ständig verksamhet för att utarbeta regler för automobiltrafikens ordnande. Den 13 dennes kröntes deras strävan äntligen med framgång, i det att ett förslag, som innehåller 7 paragrafer, blev godkänt för vidare befordran för att erhålla stadfästelse. Lyckliga stad, som har stora snillen, när automobilregler skola utarbetas. Skada blott, att ödet placerat dem i en småstad. Vad hade de ej kunnat uträtta, om de vore t. ex. i H:fors!

Alltså: i reglerna fastslås farhastigheten till 10, säger tio, kilometer per timme på stadens breda gator med sin frodiga gräsväxt. Förmodligen har denna försiktighet iakttagits, för att planteringarna ej må skadas av det starka lufttryck, som man befarar skall uppstå, ifall automobilen rusade fram 2 ½ eller 3 mil per timme. Samma hastighet bör, enligt reglerna, även iakttagas på vägen till stadens hamn, synbarligen för att ej korna, som promenerar vägen fram, må bli överkörda och staden därigenom lida en enorm brist på färsk mjölk eller bliva anvisad att förtära det dyra ölet till middagsdryck. Dessutom skulle trafiken förmodligen betydligt hämmas, om större hastighet tillåtes, än stadens kurirtåg har, som besöker hamnen två gånger om dagen för att se efter om någon bogserbåt anlänt med kaffe och socker, eller om någon roddbåt kommit hem, som varit ute på mettur i skärgården. Alltså skäl nog för att fastslå hastigheten till 1 mil per timme.

Dessutom ha stadens fäder bestämt, att automobilen vart tredje år skall besiktigas av en besiktningsnämnd, som har att se efter om maskinen är i sjödugligt skick, och att stämpla den med besiktningsnämndens sigill (ett prässjärn), för vilket allt en avgift av Fmk 50 torde komma att erläggas. Vidare: vid passerande av gathörn böra ljudliga och ihållande signaler givas för att varna de talrika och uppskrämda invånarna, som överallt korsa stadens gator. Dessutom böra bromsinrättningarna alltid vara klara samt av stark konstruktion, för att få bilen ögonblickligt stannad från den enorma hastigheten av 1 mil i timmen.

Var och en, heter det slutligen, som överträder dessa bestämmelser, bötar första gången 100 mk, andra 200 mk samt tredje gånger förlorar sina rättigheter.


N y : b y – b o  n: o  1, Österbottniska Posten, 30 maj 1913, nr 22, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Kommunikationerna förbättras, cykeln och biltrafik av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-10-30, rev. 2022-10-30 .)