Waldemar Bergman död


På lördagskvällen avled plötsligt i Nykarleby trädgårdsmästaren och blomsterhandlaren Waldemar Bergman i en ålder av 68 år. Med honom har en av stadens mest energiska och dugligaste medborgare gått ur tiden.

Waldemar Bergman var född i Borgå den 28 oktober 1885. Tidigt fick han intresse för växter och blommor, varför han sökte sig till Finska Trädgårdsföreningens anstalt i Helsingfors för utbildning av trädgårdsmästare. Från denna anstalt dimitterades han år 1905. Han anställdes som trädgårdsmästare hos familjen Schaumann i Jakobstad samma år och innehade denna tjänst tills han 1910 erhöll förordnande som trädgårdsmästare vid Nykarleby seminarium. För att göra sig mera skickad för denna tjänst avlade han år 1912 pedagogieexamen för folkskollärare och erhöll samma år ett statsstipendium för en studieresa i eget land. Dessa studier kompletterade han med en resa i Sverige och Danmark år 1928. Till hans tjänst vid seminariet hörde förutom skötseln av seminarieträdgården att handleda eleverna i praktiskt trädgårdsarbete och meddela teoretiska kunskaper. Enligt vederbörandes utsago skötte han sin tjänst med sakkunskap och framgång. På grund av försvagad hälsa pensionerades han 1940 i oktober och lämnade därmed seminariet.


Waldemar Bergman
[Waldemar Bergman.

Nykarleby stads arkiv. Lars Pensar tillhandahöll.]


Varmt intresserad av det allmänna i ett samhälle blev han år 1917 invald i stadsfullmäktige och har sedan dess tillhört stadens ledande män. Han har i årtionden tillhört stadsstyrelsen och många år som stadsdirektörens ersättare. Som ordförande i taxeringsnämnden har han suttit många år. Han har varit ledamot i kraftverkskommittén, ledamot i järnvägsutskottet, ledamot i kommittén för bad- & tvättinrättningen. En värdefull insats gjorde han som ordförande i folkräkningskommissionen.

Inom församlingen har han verkat som kyrkofullmäktige och gjorde församlingen stor tjänst som kassör i den kommitté, som efter branden i kyrkan 1929 omhänderhade kyrkans renovering. Vid tiden för startande av Nykarleby Handelslag var han en av stiftarna och tillhörde styrelsen en långtid. För Nykarleby Sparbank har Bergman nedlagt mycket arbete, dels som principal och dels som styrelseordförande. Till bankens 60-års jubileum utarbetade han en vidlyftig statistik över bankens verksamhet. En tid tillhörde han direktionen för Nykarleby samskola och har han hela tiden varit en god vän till denna läroinrättning.

Trots denna belastning med allmänna uppdrag har Waldemar Bergmans musikaliska anlag och intresse för sång fört honom in som medlem i olika körer. Han räknade sitt första sångår från 1903, då han inträdde i en blandad kör i Borgå. Under sin vistelse i Jakobstad blev han en av de första medlemmarna i Sångartolvan. Det förefaller som om Bergman vid överflyttningen från Jakobstad till Nykarleby skulle ha stimulerat intresset för kvartettsång, ty han blev genast medlem av den tillfälliga manskvartetten som den tiden existerade i Nykarleby. Från 1914 deltog han i den sångartolva som regelbundet uppträdde på orten utan att vara organiserad. Då detta intresse för kvartettsång tog sig uttryck i bildandet av Nykarleby Manskör år 1933 var Bergman en av de första medlemmarna. Sedan har han många gånger inspirerat kören. Dess sekreterare har han varit många år och har stor förtjänst i de sångarbesök, som inleddes efter kriget mellan Nykarleby och vänorten Sollefteå i Sverige. På hans förslag inbjöds Sollefteå manskör till nästa sommar. Med stor förtjusning mottog han meddelandet att kören från Sollefteå kommer. Hans stämma har tystnat före sångarbesöket och hans sista ton förklingat i fjärran.

Ett stort tomrum lämnar Waldemar Bergman i samhället och en stor saknad i den intimare vänkretsen.

Den så hastigt bortgångne sörjes närmast av maka och tvenne söner.


Österbottniska Posten nr 52/1953.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Bergman på Lillqvists lastbil.
Sonen Erik Bergman.
Bergmans gård.
Bergmans gård.
Bergmans villa.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-01-23, rev. 2018-05-01 .)