Han som byggde Nykarleby
stadskvarn.

Bland kända och dugande byggmästare i norra svenska Österbotten på 1700-talet nämner K. V. Å. i »Österbottningen» bröderna Lillhonga i Karleby.

Johan Johansson Lillhonga var en av de mest anlitade skeppsbyggmästarna i Gamlakarleby stad på 1740 och 50-talen.

Hans broder Mats Johansson Lillhonga utvecklade sin skicklighet på husbyggnad både av sten och trä. År 1757 var han i Närpes och uppförde en ny klockstapel på 36 dagar.

År 1759 ledde han byggandet av Nykarleby stads vattenkvarn. Johan David Cneiff berättar därom i sin dagbok bl. a.:


Den 19 nov. 1759. — — — —

 »Jag gick att bese en av sten vid staden nyligen uppbyggd vattukvarn, till vilkens förfärdigande några av stadens älsta och i synnerhet rådman Neuman lämnat förskott. Här har tillförene varit träbyggnad med ett par stenar; men nu är inrättningen sådan, att huset, som blivit murat av gråsten upp till takbanden, är 25 alnar och 10 tum långt samt 19 alnar 13 tum brett. En mur är gjord mellan vattu- och kugghjulen». — (Cneiff beskriver valven, rännorna, ugnar, vattenhjulen, kugghjulen m. m.) »Byggnaden börjades den 5 juli och slöts den 12 oktober d. å. under bonden Matts Lillhongas inseende. Han är en snäll [rask] karl och även kyrkobyggmästare här i orten, boende i Gamla Karleby socken. Här malades 20 t:r i dygnet.» 


Denne Lillhonga ledde sedermera byggandet av Esse kyrka år 1770 och de två därpå följande åren kyrkobyggnadsarbetet i Närps, vars stenkyrka utvidgades med norra korset, varjämte östra och västra korsen förlängdes och taket upphöjdes.

Han dog den 17 maj 1774.


Österbottniska Posten den 1 september 1922, nr 35, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Hela inspektionen.
Stadskvarnen i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-09-12, rev. 2021-09-12 .)