Dyrt att permanenta
gator i Nykarleby

Esplanadgatan i Nykarleby skall permanentbeläggas. Detta beslöt stadsfullmäktige vid fredagskvällens sammanträde, där uppdraget gavs åt firman Oy Viarecta Ab vars anbud var det lägsta av fyra inlämnade. Totalkostnaderna beräknas till 180.999 mk och i tilläggsbudgeten upptogs ett anslag på 60.990 mk — resten finns budgeterat.

Enligt kostnadsberäkningar som gjorts av stadsbyggmästare Levlin fastställde fullmäktige de genomsnittliga anläggningskostnaderna för grusbelagd gata till 15 mk/m² och för permanentbelagd gata till 27 mk/m². Tomtägarnas andel i byggnadskostnaderna fastställdes — efter en utdragen debatt — i enlighet med det förslag som utarbetats av stadsbyggmästaren Tomtägarnas andel beräknas på följande sätt:

Ex 1/Våningshus
Tomtareal 2 248 m²
Våningsyta 1 350 m²
Summa 3 598 m²

På tomtägarens andel kommer i detta fall 3 procent av 3 598 kvm, vilket utgör 233 kvm. Om anläggning av gruslagd gata kostar …

— — —

Dessutom beslöts [aktualiserades redan 1958] att Sollefteågatan och Bankgatan skall nerschaktas så att gatorna får en profil som motsvarar torget. I praktiken innebär detta att gatorna ombyggs på ca 50 meter mot Kyrkogatan. Kostnaderna beräknas till 11 000 mark — en summa som upptas i tilläggsbudgeten.

Förutom att vatten- och avloppsnätet nu utbyggs till Karlgrönfors så beslöt fullmäktige att den gata som i nordlig riktning går ut från Bankgatan mellan gårdarna på Karlgrönfors-området [Karl Grönforsväg] skall utbyggas fram till Bankgatan. För detta ändamål beviljades 2 500 mark.Österbottniska Posten nr 24/1967.
Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Asfalteringsarbeten 1967.
Hur asfalteringsarbetena framskridit får man en bra översikt genom att se på gamla flygbilder.
(Inf. 2004-11-07.)