INVIGNINGEN AF F.B.K:s NYA HUS egde rum den 11:te dennes på eftermiddagen i närwaro af en talrik publik. Kårens stiftare och wordne chefer, stadens borgmästare, hrr stadsfullmäktige m.fl. honoratiores woro till festen inbjudna jämte represententer för andra frivilliga brandkårer, af hwilka dock endast Jakobstads och Munsala kårer hörsammat inbjudan. Festen inleddes med utförande av twå musiknumror, hwarefter kårchefen, lektor K.E. Wichmann, besteg estraden och uppdrog en kort historik öfwer Nykarleby frivilliga brandkårs öden och den nya byggnadens tillkomst. Däraf framgick att byggnaden som kostat inemot 9.000 fmk fåtts tillstånd förnämligast genom allmäna brandstodsbolagets i landet kraftiga bistånd, i det nämligen bolaget bewiljat kåren 2 särskilda lån om tillsammans 8.000 fmk på synnerligen förmånliga wilkor. Dessutom hafwa särskilda personer skänkt till byggnadsfonden dels pengar dels andra förnödenheter.
     Talaren slöt med en erinran till kåren derom att densamma nu, då den fått sig ett eget hem, mer än någonsin bör känna sig manad att med enighet, plikttrohet och energi, utbilda sig för sin uppgift; hwarefter till sist Nykarleby friwilliga brandkårs marsch unisont afsjöngs af frivilliga brandkårister. Sedan publiken därefter fått tid att bese lokalen och intaga förfriskningar , bjöds på körsång under kapellmästar Sörensens anförande, samt två violinstycken af hr W Forsström, hwarefter den wackra festen slöts med afsjungande af Wårt land.
     Lyckönskningstelegram från allmänna brandstodsbolaget, frivilliga brandkårerna i Helsingfors, Ekenäs, Kristinestad m.fl. upplästes under festens förlopp.
     Senare på kwällen widtog en animerad talrikt besökt bal.


Österbottniska Posten nr 37/1893 af den 14 september.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Här är invigningsfesten, refererad som jag gissar af Gånge själf. Eftersom det är en sång måste ju noter existera till den. Får väl vänta och se tiden an så kanske de dyker upp!Läs mer:
Nykarleby frivilliga brandkår i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-02-21.)