Finland 100 år 2017

och

Nykarleby för hundra år sedan

 

Marsrevolutionen 1917 kastade det ryska tsarriket överända, tsarfamiljen fängslas och avrättas senare, vid fronterna revolterar soldaterna, guvernörer avgår, officerare som inte ansluter sig till revolutionärerna fängslas och ett antal avrättas. Det ryska riket skälver, generalguvernören Seyn och senator Borovitinoff förs fängslade till Petrograd där politiska fångar friges av revolutionärerna.

De ryska revolutionerna har behandlats utförligt i flera historiska verk som är tillgängliga för den intresserade. I Nykarleby noteras att den gamla ryska flaggan med färgerna, vit-blå-röd utbyts mot en annan med färgordningen röd-blå-vit. Ryska tjänstemän börjar ersätts med finska medborgare. I Nykarleby ersätts den som ryssvänlig påstådda E.O. Söderström med stadsfiskalen Gyllenberg. Den ryskspråkiga texten på gatskyltarna kommer att övermålas med svart, kejsarporträtten i seminariet och rådhuset plockas ned, ett manifest utfärdat av den nya regeringen anslås, som återkallar alla olagliga bestämmelser i manifestet från 15 februari 1899.

Men även i skolstaden Nykarleby har på ett möte, sammankallat söndagen den 11 februari , beslutats att omedelbart på orten vidta åtgärder för att inrätta en samskola, till en början med en eller två klasser. En kommitté bestående av borgmästare O. Calamnius, tullvaktmästare O. Sund, handl. August Casén lektor Nils A. Fougstedt och överlär Hjalmar Björkvall utses att handha och driva saken till fullbordan.

Förhållandet mellan ortsbefolkningen och de ryska soldaterna på olika förläggningar i staden är fortsatt gott, vilket framgår av notiser i ortstidningen den 5 april:


I måndags på aftonen var härvarande soldater och officerare inbjudna av ett antal stadsbor till finska arbetarföreningens hus [senare kallat Karleborg] där gästerna bjödos på förfriskningar. Den uppmärksamhet som sålunda ägnades dem, återgäldades i tisdags på ett vackert sätt, i det att stadsborna då voro inviterade till en konsert som gavs i seminariets festsal [f.n. degraderad till ”Ahlbecksalen”] av en stråkorkester och ett hornkapell, vilka samma dag anlänt hit från Vasa i anledning av att härvarande trupper skulle avlägga trohetsed åt den nya regeringen [Kerenski]. Sedan konserten inletts av hornorkestern med ”Marseljäsen” och ”Björneborgarnas marsch”, följde ett antal musikstycken, vilka emottogos med stegrat bifall av den talrika publiken. I särskild grad anslående var orkestermusiken, där i synnerhet balalajkan, detta genuint ryska musikinstrument tilldrog sig publikens uppmärksamhet. Den bästa musikaliska njutningen erbjöd några solo- och duettpartier på violin i vilka en 18-årig yngling förde stråken med mästerlik skicklighet.
     Efter konserten, som kvarlämnade de bästa intryck, var allmän bal anordnad i salen!


Det verkar som om marsrevolutionen gav fart och möjlighet åt verksamhet som tidigare hållits nedtryckt, inte enbart ynglingars förvinnande till Tyskland, utan även en spirande scoutrörelse, ungdomsrörelse och idrottsrörelse.  

”Nykarleby stads ungdomsförening firade sin invigningsfest söndagen den 1 april i arbetarföreningens lokal. Sedan seminaristernas hornkapell spelat några för tillfället lämpliga musikstycken, hölls hälsingstalet av skådespelaren Josef Herler. Festföredraget hölls av lärarkandidat E. Selén, som klargjorde ungdomsrörelsens uppkomst, utveckling och mål. En sångkör, ledd av kantor K. Söderman [som skulle stupa 10 månader senare vid intagningen av Uleåborg 1918] sjöng några lustiga sånger. Fröken D. Gyllenberg föredrog förtjänstfullt några solosånger och lärarkandidaten Rosenlöv spelade tvänne fint utförda violin soli. Programmet avslutades med ett teaterstycke ”Hittebarnet” med Josef Herler och fröken M. Granberg, vilka båda fingo ett riktigt grepp på sina roller, varom även den stormande munterheten och de kraftiga applåderna vittnade. Lokalen var ”klickfull” och alla tyckets vara nöjda.
     Föreningens start var i allo löftesrik och bådar gott för framtiden.


Österbottniska Posten april 1917.
Lars Pensar digitaliserade och kommenteradeLäs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-01-22, rev. 2019-11-28 .)