Stadsfullmäktige sammanträdde i går kväll, och förekommo därvid till behandling följande ärenden:

Fattiggårdsfrågan. Den kommitté, som fick i uppdrag att förbereda denna fråga, hade inkommit med ett yttrande i saken, enligt hvilket i fattiggården skulle beredas plats för 20 fattighjon, 12 kvinliga och 8 manliga. Hufvudbyggnaden skulle ha en golfyta af 270 kv. meter och innehålla 7 rum och kök med nödiga bekvämligheter. Vidare ansågs en bagar- och tvättstuga behöflig samt stall och fähus. Enl. förslaget komme hufvudbyggnaden att kosta 19,600 mk. De nödiga uthusen kunde till en del byggas af en å stället befintlig ria, och borde dessa fås till ganska billigt pris. — Löpande årliga utgifter ha beräknats till 3,300 mk. Stadsfullmäktige godkände kommitténs förslag och fick samma kommitté i uppdrag att hos arkitekt Wasastjerna beställa ritningar till hufvudbyggnaden, som borde uppföras af stock, därest icke arkitekten funne ett annat byggnadsmaterial ändamålsenligare och billigare. Kommittén fick i uppdrag att omedelbart vidtaga åtgärder för anskaffande af kilad sten till stenfoten. Andra åtgärder uppskötos tills ritningarna skulle blifva färdiga.[Frihemmet i vinterskrud. Förstoring.
Foto: Veikko Markkula.]


Polismakten.
Emedan senaten afslagit magistratens anhållan om anslag för förstärkt ordningsmakt beslöto stadsfullmäktige vända sig till guvernören med anhållan om att han ville bevilja ett extra anslag af disponibla medel för en tillfällig förstärkning af polisen, och fick stadsfullmäktiges ordförande i uppdrag att personligen inlämna denna anhållan.

Till medlem i Drätselkammaren valdes skrädd. J. Finnström i st. f. hr Gestrin, som under året kommer att vara bosatt utom staden: till suppleant handl. Wilh. Fagerholm i st. f. O. Sund, som blifvit ordinarie medlem.

Kilismossavägen. Att representera staden vid en stämma i sockenstugan den 2 mars, då frågan om Kilismossavägen [mellan Jeppo och Pensala] förekommer till behandling, utsågs ordf. K. F. Spolander. —


Läs mer:
Frihemmet av Erik Birck.Nykarleby ångbåtsaktiebolag.
5 aktier i Nykarleby ångbåtsaktiebolag à 100 mk såldes å Vasa nya auktionsverk i förra veckan till fmk 5:10, 5:15, 5:20, 5:25 och 6:— pr styck.


— Inslagna fönster fingo några gårdsägare på Källbacken i måndags sent på kvällen. Fridstöraren uppenbarade sig senare samma kväll hos urmakar A. Blomström, där han likaledes slog in några fönsterrutor. Hr Blomström var resolut nog att skjuta ett skott mot banditen, men lyckades icke träffa honom. Brandvakterna befunno sig i närheten och kallade på polis, som dock tyvärr anlände för sent. Man tror sig vara gärningsmannen på spåren.


— Inbrott i villor vid Andra sjön har åter ägt rum. I måndags på kvällen har synts ljus från fru Grundfeldts villa och saken anmäldes hos polisen, som skyndade dit, men kom för sent. Då spaningar icke läto göra sig om natten, begaf sig polisen ut följande dag och gjorde därvid den upptäckten, att Björklunds, Heikels, Hedströms och Barcks villor blifvit hemsökta. Huru mycket och hvad tjufvarna därvid kunnat tillägna sig, är ännu icke kändt. Villorna äro försäkrade mot inbrott.Österbottniska Posten, 31.01.1908, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2024-05-06, rev. 2024-05-06 .)