Fröknarna Nylund ha av gårdsägar Axel Widlund inköpt dennes gård i Nystaden för 18,000 mk. Tillträdet sker den 1 juni.
    Enkefru Sofia Nyman har till förra bonden Henrik Björklund från Kovjoki sålt sin gård och tomt n:r 51 [Nyblom, Borgaregatan 13 vid korsningen med Karleborgsgatan.] för 25,000 mk. Tillträde den 1 juni.
    Fru S. Nyman har av änkefru Ida Granlund köpt dennas gård n:r 55 vid Borgargatan [16, Nylander, vid korsningen med Karleborgsgatan] för 12,000 mk. Tillträde den 1 juni.
    Gästgivaren H. Wik har av änkan Berta Tallgren inköpt dennas gård å Källbacken för 9,500 mk.
    Slaktaren August Andersson har av forman Axel Backlund inköpt Forsströmska gården i Nystaden. Köpesumman 17,500 mk. Tillträde skedde genast.

———


Österbottniska Posten, maj 1920.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby samskola femtio år av Erik Åhman.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Införd 2005-01-02.)


.

    Samskolan avslutar läsåret i dag kl. 12 med en enkel fest i skolans lokal [Rådhuset]. Elevernas föräldrar och syskon samt skolans vänner och gynnare inbjudas till avslutningen.
    Inträdesförhör med nya elever verkställes i morgon, lördag, då föräldrar eller målsmän kunna anmäla sina barn kl. 9 f. m. Med beaktande av den förståelse från allmänhetens sida skolan redan vunnit och det goda vitsord den erhöll vid nyligen hållen inspektion, våga vi hoppas, att antalet inträdessökande blir stort. Föräldrarnas plikt är att låta sina barn inhämta goda kunskaper, och det kapital som nedlägges på barnens skolgång, bär med tiden hög ränta. Alla, som äga barn i skolåldern och vilja tänka på deras framtid och önska göra den lycklig, må därför taga tillfället i akt och sända dem till samskolan.
    Såsom vi tidigare meddelat, kommer skolan att flytta in i egen lokal vid esplanaden vid början av nästa hösttermin. De förändringar av rummen, som blir nödvändiga i anledning härav, komma att utföras under sommaren.
    Vid terminens avslutning har skolan 64 elever, varav i kl. I 23, i kl. II 20 och i kl. III 21.