Den s. k. Gamla begravningsplatsen skall gallras.

Den äldre gravgården i Nykarleby kommer enligt beslut av kyrkofullmäktige att rensas och gallras. Denna åtgärd har redan länge varit av behovet påkallad, ty vissa delar av gravgården likna nu mera ett snår eller en urskog än en vårdad park. Mången har av oförstånd planterat trädplantor på sina egnas gravar utan att besinna, att dessa träd en gång skola bli stora och kanske till men för vården av andras gravar. Envar förstår, att en sådan behövlig gallring är en ömtålig uppgift, som måste utföras med pietet och varsamhet. Det helas bästa fordrar också, att samtliga gravägare med förståelse skola foga sig i dessa åtgärder. Det händer, att något träd, som står i vägen eller har för många stammar, måste bort eller gallras, någon vanskött buske kapas o. s. v. Träden måste tagas varligt ned i bitar, t. o. m. med block och rep ibland.

Kyrkofullmäktige beslöto ge i uppdrag åt planteringskommittén för den nya gravgården att övervaka och bestämma över detta arbete. Så har nu kommittén, vartill höra hrr Fagerholm, Bergman och undertecknad Schalin med synliga märken å stammarna utmärkt de träd, som borde avverkas. De vilka hava några särskilda önskemål angående sådana märkta trän, uppmanas härmed att onsdagen den 8 december kl. 1—2 e. m. infinna sig å gravgården, där kommittén står att träffa, naturligtvis ifall vädret det tillåter. Sedan händer det att rensningen omedelbart vidtager. Vi be allmänheten vördsammast observera detta.

Å kommitténs vägnar:

Olav D. Schalin.


Österbottniska Posten, 3 december 1926, nr 48, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Gravgården i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-01-10, rev. 2022-01-10 .)