Halvmiljonbrand.

HARALDS SÅG & KVARN-
BOLAGS ANLÄGGNING I
NYKARLEBY LKM. ÖDE-
LAGD AV ELD.

Det brunnas värde 500,000 mk, försäkringssumman 300,000 mk.


Natten mot tisdagen [20/6 1939] vid 1,30- tiden passerade Holger Sund från Nykarleby i bil Haralds såg och kvarnanläggning som ligger c:a 5 km uppför Nykarleby älv från staden räknat. Han märkte då, att eld utbrutit i sågen, varför han genast alarmerade befolkningen i sågens närhet. Inom 10 min. var Nykarleby landskommuns brandkår på platsen, och något senare anlände ett sprutkommando från staden. Inom kort hade ett 200 tal personer samlats till brandplatsen, och ett energiskt släckningsarbete vidtog. Brandchefen i Nykarleby lkm., V. Hellman, ledde släckningsarbetet, och hans manskap med 5 st. handsprutor utförde ett gott arbete. Elden, som hade tagit sin början i själva sågen, hade dock tagit så god fart i det eldfängda materialet inne i sågen, att den inte stod att hejda. När man märkte detta, började man inrikta sig på att rädda virket utanför själva sågen. Av bolagets eget virke förstördes dock plankor och bräder till ett värde av 15,000 mk, men tack vare det energiska släckningsarbetet lyckades man rädda en hel del sågat virke och c:a 400 kbm ribbved. Efter knappt en timme var eldsvådan ett fullbordat faktum, och alla anläggningens byggnader hade totalt förstörts av elden.

Haralds Såg- & Kvarnbolags anläggningar ägas av en bonde och sågägare, Erkinheimo i Kortesjärvi. 3 av hans söner voro närvarande vid branden. Som maskinmästare har varit anställd A. Mäenpää [som startade en egen såg]. Anläggningen omfattar fullständig såg med 2 ramar, kvarn med skrädmaskin och 3 par stenar samt elektricitetsverk, vilket levererat ström till en del av Forsby och Juthas samt till Pensala, Jussila, Harjux, Långbacka, Storsved, Peltmo och Pelat byar i Munsala. Som drivkraft har man använt ångmaskin och 2 st turbiner, dessutom hade man för den elektriska driften en större generator och en elektrisk motor för sågen. Byggnaderna voro uppförda av bräder på spantresning, maskinrummet var av betong.[Elverkets ledningsnät stiliserat. Man kan anta att även Sandås ingick. Storsved finns ungefär vid den röda pricken mellan Pelat och Peltmo.
Från Kartplatsen.]


Förutom byggnaderna och det nämnda virket — dammen och turbinerna samt möjligen ångmaskinen skadades icke nämnvärt — blevo 3 st. transformatorer, arbetsverktyg, 700 1. olja och c:a 20 hl. säd, varav en mindre del inlämnats för fraktmålning, lågornas rov.

Den brunna anläggningen representerade enligt ägarens uppgift ett värde om c:a 500,000 mk, och var försäkrad i Tarmo för något under 300,000 mk. Om man också frånräknar dammbyggnaden och en del maskiner, så tillfogas ägaren genom branden en direkt skada om inemot 200,000 mk. För dessa uppgifter står maskinmästare Mäenpää.

På tisdagen verkställdes polisundersökning på brandplatsen, men någon direkt orsak till eldens uppkomst kunde man inte fastställa. Man antager dock, att eldhärden förorsakats av något upphettat lager i sågen eller möjligen av cigarettstumpar. Den sista arbetaren hade avlägsnat sig 9-tiden på kvällen. Något över kl. 12 på natten hade maskinmästaren sett om maskinerna i maskinrummet men icke lagt märke till något särskilt. Andra platser av maskinrummet hade han dock icke besökt. Någon vakt i elektricitetsverket har man icke bestått sig med.

Herr Mäenpää betonar slutligen, att landskommunens brandkår gjorde synnerligen väl ifrån sig. Det stod dock inte inom möjligheternas gräns att rädda själva anläggningen.

Ny undersökning kommer genom försäkringsbolagets försorg att verkställas.Österbottniska Posten, 23 juni 1939, nr 25, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Foto från branden.
Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby.
Bränder.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2021-04-17, rev. 2021-05-19 .)