Österbotten.
_____

Nykarleby den 6 oktober 1887.

 

     Illbragd. På aftonen d. 29 September (aftonen före 1:sta marknadsdagen) afsköts ett revolverskott in genom fönstret i serveringsrummet å stadens gästgifveri, sannolikt med afsigt att träffa stadsfiskal Aminoff, som jämte stadsfogden Thulin tillfälligtvis befann sig å stället; gardinerna voro ej nedfälda hvarföre man utifrån kunde sigta hvart som helst i det upplysta rummet. Herr A. skyndade sig genast ut för att möjligen ertappa gerningsmannen men lyckades ej deri.


     Emigranter
. Några unga manspersoner ha i dessa dagar från denna ort företagit färden till Amerika.


     Qvasimarknaden
i vår stad den sista September och första oktober medförde som vanligt fylleri, buller och diverse oredor. Trots alla af stadsmyndigheterna vidtagna stränghetsåtgärder hade de törstande marknadskunderna vetat förskaffa sig den lifgifvande nektarn, och många marknadsbesökande hamnade derföre sist och slutligen i — butkan. Det är sorgligfa taflor ur folklifvet dessa marknader ha att framvisa och man borde vid dessa tillfällen komma till insigt af, att mycket ännu står att göras förrän man får fylleriets förbannelser från vårt land och folk aflägsnade, och att enhvar, som inser det sorgliga uti ett sådant folklif, borde räcka nykterhetsvännerna en hjälpande hand uti deras sträfvanden.


     
Minnesskänk. En sjöskumspipa med silfverbeslag har förärats vår skicklige kirurg Matts Bäck af en bland hans patienter, fru Sandman från Vasa.


Österbottniska Posten
, nr 40/1887.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.

Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-04-02.)