Hembygden hälsar.


Genom hembygdens tidning vilja vi överbringa en varm hälsning från hemkommunen Nykarleby lkm till bygdens söner och döttrar i förskingringen. När vintermörkret tätnar här uppe gå tankarna allt oftare till släktingar och vänner i främmande land. Vi föreställa oss, att det är så också med dem, som blivit bofasta i fjärran land. „Din rot är där din vagga stått“; de orden innehåller en sanning, som ingen kan jäva. Därför mötas de hemmavarandes och bortavarandes tankar och detta särskilt i juletid, hemmets högtid framom andra.

Kanske sysslar mor inte mera i visthus och ladugård, kanske har gamle far tillika med mor funnit vila i hembygdens kyrkogård på älvens strand, men det gamla fädernehemmet har övertagits av en broder eller syster och jorden är bevarad i släktens ägo. Tyvärr har det inte alltjämt gått så lyckligt; sonen i det fjärran landet kunde eller ville inte göra sin rätt gällande, och nu komma främlingar av annan stam och språk och taga i besittning det, som av ålder gått i arv från far till son i släktled efter släktled.

De olyckliga krigens följder göra sig ständigt påminda. I Nykarleby lkm skall enligt höga vederbörandes välvisa beslut placeras 10 karelarfamiljer och tilldelas jordlägenheter. Vi förstå så väl de hemlösa karelarna belägenhet, men det borde inte ha varit ogörligt att skaffa dem jord i det finska Finland, tycka vi. Det känns svårt då den egna kommunens jordhungriga och enligt lagarna jordberättigade ställes på sidan, och främmande övertaga den jord, som vi anse den egna befolkningens rättmätiga egendom. För närvarande inger denna fråga de kommunala myndigheterna det största bekymret. Huru frågan slutligen kommer att avvecklas, är ännu ovisst även om planen i stort sett är klar.

Den kontakt, som efter kriget kommit till stånd mellan de båda parterna på ömse sidor om „pölen“, är av ofantligt stor betydelse för de hemmavarande. De många gåvopaket som sökt sig över ha för mottagarna lättat många bekymmer. Vi frambära kommunens tacksamhet för denna hjälp, samtidigt som vi önska Eder alla en lycklig och fridfull juletid.Ture Granqvist, Österbottniska Posten nr 46/1946.
Lars Pensar tillhandahöll.


Vintersolstånd vid f.d. Södra tullhuset.
Vintersolstånd vid f.d. Södra tullhuset.
Foto: Lars Pensar den 22 december 2006.


Läs mer:
Brev till en gammal Nykarlebybo, också från julen 1946, av Johannes Åbonde.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-12-23.)