Ernst V. Knape.


     Natten till lördagen avled i Gamlakarleby i följd av lunginflammation medicinedoktorn och skriftställaren Ernst V. Knape i en ålder av 55 år.
     Ernst V. Knape var född i Gamlakarleby och son till kronolänsmannen V. A. Knape. Efter att 1839 ha avlagt studentexamen ägnade sig Knape åt medicinska studier. Han förvärvade licentiatgrad 1901 och blev följande år medicine och kirurgie doktor. År 1911 förklarades han kompetent för professuren i oftalmologi [ögonsjukdomar] och blev följande år docent.
     Åren 1902—1908 var dr Knape stadsläkare i Nykarleby. Nykarleby kommunala sjukhus var främst hans förtjänst. Han grundade även här en barnförlossningsanstalt. 1911 överflyttade han till Gamlakarleby, där han sedan dess verkat.
      Varmt fosterländsk till sinnelaget deltog Knape redan i den äldre aktiviströrelsen och var en av Voimaförbundets första aktiva medlemmar i Österbotten. Han var bl. a. engagerad i den ryktbara John Grafton-affären. Vi tiden för frihetskriget finna vi honom som ordförande i den s. k. Mellersta Österbottens distriktsstyrelse. I frihetskrigets deltog han som stabsläkare vid tavastländska fronten och t. f. läkare vid västarmén. I slutet av 1918 blev han skyddskårernas första överläkare och kvarstod på denna post ungefär ett år, varefter han tog avsked med överstelöjtnants rang.
      Knape hade utövat ett känt och uppskattat författarskap. Under sin Nykarleby vistelse utgav han (1907) sin första diktsamling "Akvareller", vilken sedan följts av andra. Kända äro hans visor till gamla folkmelodier. Bland hans noveller är samlingen "Österbottningar" mest uppskattad; den innehåller utomordentligt välgjorda skildringar av typer från det svenska Österbotten. Han har även uppträtt som dramatisk författare.
      Med Ernst V. Knape bortgick en intelligent, mångsidig begåvad person, som dock i följd av sin lynnesart och tidig ohälsa icke fick infria alla de löften han gav.Österbottniska Posten nr 9/1929.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ernst V. Knape i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-09-18/HK.)