Köttkontrollstation i Nykarleby?


Hälsovårdsnämnden har i dagarna till stadsfullmäktige inlämnat ett förslag om införande av köttkontroll i Nykarleby. År 1923 gjordes genom en motiverad skrivelse samma anhållan, men beslöto stadsfullmäktige då att låta saken tillsvidare vila. Då emellertid sen dess köttkontroll ytterligare införts i flere kringliggande socknar, så t. ex. i Vörå och Lappo under senaste sommar, föreligger fara att till Nykarleby stad hämtas kött till försäljning, som icke godkänts på orter med köttkontroll.

Genom en inom hälsovårdsnämnden tillsatt kommitté har nu utarbetats ett förslag jämte enkel planritning till en liten köttkontrollstation. Enligt av byggmästare gjord beräkning skulle grundning, vatten- och avloppsledning jämte planering stiga till 4,000 mk, byggnaden med 1 m. grund samt cementsockel och golv till 19,500 mk, alltså inalles fmk 23,500: —. Inredning och behövliga instrument stiger till fmk 15,000: —. Totalsumman för anläggningen skulle alltså utgöra fmk 38,500: —. Fonderade medel för ändamålet finnes 18,000 mk, varför sålunda endast 20,500 mk skulle återstå att anskaffa.

Enligt erfarenhet från andra orter är själva driften räntabel och borde även här kunna ställas så att det skulle gå ihop, isynnerhet som man bör kunna räkna med att icke allenast det kött, som säljes å Nykarleby torg skulle stämplas, utan även det som från kringliggande trakter transporteras till andra orter,

Då det icke rör sig om större summor än dessa här nämnda och saken är av stor hygienisk betydelse för den köpande allmänheten, är det att hoppas att förslaget må kunna realiseras i närmaste framtid. E. B.


Österbottniska Posten, 22 november 1935, nr 47, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Köttkontrolllen.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-03-16, rev. 2022-03-16 .)