DEN NYA KRAFTCENTRALEN BESLUTES.

Stadsfullmäktige besluta med 14 röster mot 1 byggandet av ny kraftcentral vid Nybro-fors.


På måndagen sammanträdde stadsfullmäktige närmast i och för förnyad behandling av förslaget om  inrättandet av en kraftcentral vid Nybro-fors. Fullmäktige vilka som känt tidigare i princip omfattat förslaget, hade denna gång att laga kännedom om en del nyinförskaffade upplysningar i tekniskt avseende ävensom om av drätselkammaren uppgjorda kalkyler för företagets räntabilitet. Den totala kostnaden för dammbyggnaden, 85 m. lång, samt för elektricitetsverk, utrustat med turbin av modernaste konstruktion, s. k. Kaplan-turbin, vilken genom automatiskt ställbara skovlar utnyttjar såväl låg- som högvatten, hade beräknats till c:a 1,300,000 mk.

Frågan om de beräknade inkomsterna och utgifterna per år gav anledning till en synnerligen utdragen diskussion. I anseende till frågans betydelse beslöto fullmäktige genomgå de uppgjorda kalkylerna i trenne läsningar, varunder en förhöjning vidtogs såväl med avseende å inkomsterna som särskilt av ett antal utgiftsposter. Därefter godkändes inkomst- och utgiftsförslaget.

Då under behandlingen förslag väckts om, att frågan ytterligare skulle bordläggas för införskaffande av en del upplysningar särskilt i ekonomiskt hänseende, verkställdes omröstning om, huruvida fullmäktige ansågo sig beredda att vid detta tillfälle definitivt avgöra frågan eller icke. Med 10 röster mot 4 beslöto fullmäktige att skrida till omröstning.

Vid den slutliga omröstningen i frågan, som i anseende till sin natur fordrade kvalificerad majoritet, beslöto fullmäktige med 11 röster mot 1 inrättandet av en ny elektrisk kraftcentral vid Nybro-fors.

Mot beslutet inlade en fullmäktigemedlem sin reservation, anseende den ekonomiska frågan ännu ej fullt utredd. Samtliga fullmäktige närvoro vid sammanträdet. Beslutet fattades först kl. ½ 1 på natten.

För beslutets verkställande tillsattes en byggnadskommitté, i vilken invaldes bankdir. K. F. Spolander, handl. Victor Holmström och handl. Axel Kisor med tekn. H. Österlund och byggmästar K-Aug. Björklund såsom suppleanter.

Byggandet skall vidtaga snarast möjligt instundande sommar.


Österbottniska Posten, 10 april 1925, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Kraftverket i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-10-18, rev. 2021-10-24 .)