Kuddnäs gård övertogs av
stiftelsen på skaldens födelsedag.


Stiftelsen för Z. Topelius barndomshem övertog senaste söndag den 14 januari, skaldens födelsedag, Kuddnäs gård.

Som representanter för stiftelsen hade till Nykarleby infunnit sig ingeniör Sigmund Schalin och folkskolläraren Adolf Kronström, vilka genast efter ankomsten till Nykarleby hade en överläggning med den tidigare av stiftelsen tillsatta lokalkommittén. Herr Kronström riktade sig härvid i ett tal till den tidigare på medborgarmötet i Nykarleby valda Kuddnäskommittén samt till den nuvarande lokalkommittén och framförde ett tack för det arbete saken till fromma, som allaredan gjorts och uttalade förvissning om, att lokalkommittén, som den närmaste vården av det blivande Topelii-hemmet åligger, skall med kärlek och pietet utföra detta uppdrag.

Därefter behandlades en del frågor rörande Kuddnäs-egendomens övertagande samt de förestående arbetena för gårdens försättande i sitt ursprungliga skick. Kostnadsförslag över dessa arbeten skall infordras med det snaraste, och man beräknar, att frågan om arbetenas utförande skall kunna avgöras i närmaste framtid.

Meningen är att få allt klart i så god tid, att den högtidliga invigningen kan ske om midsommar.

Sedan överläggningen var slut, begåvo sig representanterna jämte lokalkommittén ut till Kuddnäs och genomgingo hela egendomen, innan överlämnandet av gårdens nycklar till stiftelsen ägde rum i Nykarleby landskommuns nya kommunalhem. Vid detta tillfälle, som övervars även av representanter för landskommunen, talade å stiftelsens vägnar ingeniör Schalin, som tackade kommunens representanter för visad förståelse den gemensamma saken till fromma. På kommunens vägnar talade lärar J. Sundkvist, som särskilt riktade sig till ingeniör Schalin och tackade honom för hans energiska verksamhet för genomförandet av planerna på att av Kuddnäs skapa ett de värdefulla minnenas museum.

Stiftelsen Z. Topelius barndomshem har till lokalkommitté i Nykarleby utsett följande personer: bankdir. Einar Hedström, ordf., direktorskan Ester Fougstedt, sekreterare, prof. W. Backman, lärar J. Sundkvist och skådespelar Josef Herler.

Lokalkommittén, som framdeles kommer att närmast handhava uppsikten över Topeliushemmet, kommer att övervaka omändringsarbetena samt att förbereda festen i sommar, då hemmet skall invigas.

Kuddnäs egendom inköptes av Z. Topelius föräldrar redan år 1814 och övergick den från släkten i andra händer år 1873.

Ingeniör Schalin, en systersonson till skalden, har bl. a. för en tidning gjort ett uttalande om Kuddnäs, varur vi återgiva ett par avsnitt.

»Ännu som grånad professor återkom skalden om somrarna till »farmors gård» vid älven, där han nu fann sig omgiven av båda barn och barnbarn. Och när han och hans syster slutligen, av praktiska skäl, funnit sig manade att sälja den, sörjde han innerligt. En mulen septemberdag blev kontraktet underskrivet; »Än en gång genomvandrade jag ägorna, sade farväl åt hästar och boskap, farväl åt gården, trädgården och alla med dem föresagda barndomsminnen. Denna dag glömmer jag icke lätt. Det förekom mig, som om fönsterna såge på mig, som om de gamla asparna susade avsked, som om gården, grinden och trappan sade till mig: varför sålde du oss? I luften, i marken, i älven, vid strandbryggan låg samma fråga: varför sålde du oss? Ha vi förtjänt detta av dig? Jag skyndade bort med hastiga steg till staden, stängde mig in i mitt rum och grät.»

Just för att man vet, med vilka känslor skalden skildes från det, framhåller ingeniör Schalin, går man nu med så mycket större fröjd att taga hand om Kuddnäs. Stiftelsen Z. Topelius barndomshem står nu inför sista etappen av sitt arbete; gårdens rekonstruktion i dess topelianska skick.

Får man bara tillräckliga medel till sitt förfogande, så har man stora möjligheter att återställa Kuddnäs i dess forna skick.

Ännu leva tre av skaldens syskonbarn fröken Emmy Schalin, direktor Zachris Schalin och prostinnan Thilda Wegelius. De ha alla i sin barndom vistats hos sin mormor på Kuddnäs, och de minnas i detalj, hur här var inrett, och hur möblerna varit placerade. Ännu finnas också nästan alla möbler och inredningsföremål bevarade inom släkten, och arvingarna hava vid förfrågan förklarat sig villiga att avstå största delen av de gamla kära föremålen, som ända hittills vårdats som släktklenoder för att möjliggöra fullföljandet av den kära tanken att bevara skaldens barndomshem till eftervärlden.

Ingeniör Schalin har redan hela möbleringsplanen klar, berättar han. När han sluter ögonen, ser han framför sig de olika rummen, sådana de skola bli. Också deras väggbeklädnad kan exakt rekonstrueras. De gamla, ännu levande barnbarnen till Topelius minnas, att den var struken med slamfärger i olika bleka pastelltoner och väggarna, exempelvis i matsalen, voro ljusröda samt stänkta med svarta och vita prickar såsom sedan var före den tryckta tapetens tidevarv. Det lösöre som uppspårats för att ge liv åt rummen, omfattar inte bara möbler. Där finns en förbluffande rikedom av småting av de mest olika slag.

Insamling till förmån för »hemmet».

Då skolorna återigen nu öppnat sina portar mötas barnen av en vädjan från Stiftelsen Z. Topelius barndomshem att med en slant av sina sparpenningar eller månadspengar bidraga till täckande av kostnaderna för Topeliushemmets återställande i dass forna skick med möbler och inventarier. Stiftelsen utsände i slutet av senaste hösttermin insamlingslistor till alla skolor i landet, och den hoppas på att möta förståelse för tanken hos skolornas föreståndare, lärare och elever. Sålunda kommer också landets ungdom att få hjälpa till med skaldehemmets återställande. Planens värdiga realiserande beror nu till icke ringa del också av den. Och ungdomen skall säkert inte låta maningen klinga ohörd.

De utsända listorna komma sedan att inbindas, så att varje givares namn kommer att återfinnas i denna bok, som kommer att förvaras på Kuddnäs.

Exkursionshem för skolungdom

Vid sammanträdet i söndags meddelades, att stiftelsen fått emottaga av avlidne Toini Topelius, en dotter till skalden, en donation på över 10,000 norska kronor till förmån för ett i samband med Topelius-hemmet tillärnat exkursionshem.


Österbottniska Posten, 19 januari 1934, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fler notiser om restaureringen.
Nästa notis om restaureringen.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.

Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2021-10-12, rev. 2022-05-21 .)