Kuddnäs restaureras

Restaureringsarbetet vid Kuddnäs skrider raskt framåt och de tillbyggnader, som uppförts sedan skaldens tid, äro redan rivna. Ett par inre väggar äro flyttade till sina ursprungliga platser, så att rummen återtagit sitt forna utseende. Också några under senare tid uppsatta fönster äro avlägsnade, så att både in- och exteriörerna ha fått ett mera harmoniskt och estetiskt utseende.

Tapeterna ha under mer än hundra år suttit kvar på väggarna, de nya har klistrats på de gamla, och man kan av de olika skikten sluta sig till rummens ursprungliga utseende under olika perioder. Ett mellanliggande lager av Helsingfors Tidningar, som kunnat dateras, har underlättat undersökningarna. Man kommer att återställa rummen i det skick, som dessa hade vid tiden för familjen Topelius inflyttning.

Värmeledning och elektriskt ljus kommer att inledas, men batterier och ledningar skola göras osynliga. [Uppvärmningsanordningen är inbyggd i kakelugnar.] Genom välvilligt tillmötesgående av skaldens anhöriga, kommer största delen av den lösa inredningen att åter hamna inom Kuddnäs väggar. Bl.a. kommer man att helt och hållet kunna möblera Z.T:s den äldres arbetsrum, salongen och förmaket, och de övriga rummens inredning kommer att bli rätt så fullständig och genuin.

Vid auktionen på framlidne Lotte Dyhrs kvarlåtenskap inropades en del möbel och andra föremål för att placeras i Topeliushemmet.

Den lilla parken med sitt gamla lusthus samt gårdsplanen med två flygelbyggnader kommer att te sig alldeles förtjusande, när man också här hunnit utföra vissa nödiga restaurerings- och uppsnyggningsarbeten.

Allt beräknas att bli färdigt före midsommar, då man planerar att invigningen skall ske.

Tyvärr kommer restaureringsarbetena att dra rätt stora kostnader, men man hoppas att enskild offervilja kommer att göra det möjligt att redan nu genomföra största delen av restaureringsprogrammet.

Den insamling, som stiftelsen verkställt i skolorna, har ännu icke slutförts på grund av att alla skolor ännu icke återställt insamlingslistorna.

Stiftelsen uppmanar resp. skolor att snarast möjligt återsända listorna.


Österbottniska Posten, nr 18/1934.
Lars Pensar tillhandahöll.*              *              *


Baksida.

KUDDNÆS
ANNO
REDIVIVA
MCMXXXIV
   
[KUDDNÄS
ÅR
ÅTERUPPSTÅNDET
1934]
För pekaren över bilden för att se baksidan!
Originalstorlek 33x33 mm.


Att ”För underhåll av Z. TOPELIUS barndomshem” är nedanför den finska texten visar att märket såldes i hela landet.Krister Johansson tillhandahöll bild.


Läs mer:
Kuddnäs i kapitlet Fakta.

Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2010-01-19, rev. 2011-01-19 .)