Kuddnäs. Restaureringsarbetena vid Kuddnäs ha begynt, och ledas desamma av byggmästare J. Indola från Gamlakarleby.


Österbottniska Posten, 13 april 1934, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.*     *     *Restaureringsarbetena vid
Kuddnäs snart slutförda.

Stiftelsen för Z. Topelius’ barndomshem övertog som bekant i januari Kuddnäs och har nu med hjälp av insamlade medel arbetat på att återställa den minnesrika platsen i det skick den hade, då Topelius växte upp där. I det museiutskott, som haft saken om hand, hr dr Paul Nyberg varit ordförande ingeniör Sigmund Schalin sekreterare samt häradshövding Auli Markkula och lektor Julius Finnberg ledamöter. Den bland skolungdomen föranstaltade penninginsamlingen för ändamålet har inbragt något över 90,000 mk. Av 14,000 utsända insamlingslistor ha t. v. 6,000 återställts, medan 8,000 ännu äro ute. Dessutom ha medel beviljats av riksdagen och särskilda föreningar, varjämte testamentsdonationer gjorts, genom alla dessa bidrag har så mycket pangar influtit, att Topelius’ barndomshem kunnat återställas i det skick, det hade på hans tid. Därutöver har centralvärme [inbyggd i kakelugnarna] och elektrisk belysning införts. Inredningen har kunnat i stor uträckning återställas i ursprungligt skick på grund av att en stor del lösegendom bevarats som arv i familjer befryndade med Topelius. Här må nämnas släkterna Nyberg, Schalin och Wegelius. Invigningen äger rum midsommardagen kl. 13. Programmet upptager tal av stiftelsens ordförande häradsh. Markkula, en historik över Kuddnäs av mg. Schalin, deklamation, sång och musik. Till högtidligheten inbjudas hela Topeliuska släkten m. fl.


Österbottniska Posten, 15 juni 1934, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler notiser om restaureringen.
Nästa notis om restaureringen.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.

Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2022-05-21, rev. 2022-05-21 .)