Kuddnäs stiftelsen.


Som i senaste n:o omnämndes, höll »Stiftelsen för Z. Topelius barndomshem« sitt konstituerande möte i Helsingfors den 14 dennes.

Stiftelseurkunden har följande lydelse: »Önskande draga försorg om bevarande av Z. Topelius' födelse och barndomshem åt kommande släkten som ett minnesmärke av den plats, där han emottog sina tidigaste intryck och de första impulserna till sin ungdoms skaldskap och lärde älska naturen och fosterlandet, och efter att för detta ändamål ha insamlat fmk              [blankt] ha vi beslutat överlämna nämnda medel som en självständig stiftelse, benämnd »Stiftelsen Z. Topelius' barndomshem« och för densamma godkänt bifogade stadgar.

Helsingfors, den 14 januari 1931.

Stiftelsens angelägenheter omhänderhas av en styrelse, bestående av 15 medlemmar, som väljas för en tid av tre år. Av styrelsens medlemmar utse följande föreningar och sammanslutningar envar en medlem:

 • Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Suomalaisen kirjallisuuden seura
 • Svenska kvinnoförbundet
 • Suomen naisyhdistys
 • Finlands Marthaförbund
 • Helsingfors universitets studentkår
 • Finlands lärarförening
 • Finlands allmänna svenska folkskollärarförening
 • Föreningen för kristlig konst
 • Föreningen för hem åt hemlösa barn
 • Fornminnesföreningen
 • Finlands museiförbund
 • Österbottniska delegationen
 • Nykarleby stadsfullmäktige och
 • Topelius' arvingar.
  [Ej punker i originalet.]
För vården av stiftelsens egendom på Kuddnäs utser styrelsen en  l o k a l  delegation. Styrelsen är bemyndigad att enligt prövning använda de byggnader, som icke behövas för museet, för andra ändamål, vilka stå i samklang med museets och stiftelsens uppgifter. Stiftelsens revisorer förordnas av undervisningsministeriet.

Torsdag e. m. senaste vecka granskades byggnaderna på Kuddnäs å vederbörande ministeriums vägnar av arkitekt A. V. Stenfors från Vasa.


Österbottniska Posten, 23.01.1931, nr 4, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *Kuddnäs i juli 2022. Sommaren 1985 var det betydligt fler träd i allén. Min lind i högerkant.
Förstoring.


På sidan fanns också:

Läkarkåren. Till distrikts läkare i Kumlinge m. fl. socknars distrikt på Åland har landskapsnämnden utnämnt enda sökanden, med. lic. Joel Mikael Ahlnäs.


Läs mer:
Kuddnäs restaureras av Erik Birck.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-01-16, rev. 2023-02-16 .)