vid Nykarleby seminarium begynna åter sin värksamhet den 2 september kl. 12 på dagen. Nya elever till högre normalskolan undergå förhör i läskunnighet och kristendomskunskap samma dag kl. 9 f. m. och böra föräldrar eller målsman, som önska få sina barn eller myndlingar intagna i någondera normalskolan  f ö r u t  inlämna till underskrifven barnens „dopattest samt prästbevis, som jämte intyg om fräjd och kristendomskunskap upptager, huruvida den inträdessökande blifvit vaccinerad, äfvensom uppgift om föräldrarnes förmögenhetsvilkor“. (§ 93 i gällande förordning om organisation af skolväsendet). För inträde i lägre normalskolan fordras endast att barnet fylt sitt 6:te år. Hvarje elev i normalskola skall erlägga i terminsavgift  e n  mark, därest han eller hon ej kan prestera „intyg om synnerlig fattigdom“ (§ 99 i ofv. förordning). Nykarleby den 21 augusti 1889.

Max Strömberg.
Seminariets prodirektor.


Nykarleby

Privata flickskola

börjar åter sin verksamhet den 2:a instundande september kl. 9 f. m., då äfven nya elever kunna anmälas.


Österbottniska Posten
nr 22/1889/HK.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Normalskolan i kapitlet Fakta.
Privata flickskolan av Einar Hedström.
Järnvägar i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-03-01.)