Österbotten.
——
Nykarleby.


Läsåret vid seminariet.

I fråga om arbetet i våra seminarier under det stundande läsåret har det ända till nu rått oklarhet i vissa hänseenden. Senaste vecka besökte direktor von Schantz skolstyrelsen och erhöll därvid slutligt besked om arbetet. Cirkulär i saken torde vara att vänta de närmaste dagarna.

Som tidigare meddelats, vidtager arbetet i själva seminariet tisdagen den 1 oktober. Nya elever intagas icke till kl. I, och något inträdesförhör i egentlig mening förekommer därför inte. Efter lärarkollegiets prövning kunna dock nya elever mottagas till de övriga klasserna på samma sätt som tidigare, under förutsättning att den, som söker inträde, har de för intagning till resp. klass erforderliga förkunskaperna. Ex. studenter kunna intagas till kl. IV.

Arbetet i övningsskolan börjar den 2 september. Under september månad bestrides undervisningen av skolans ordinarie lärare och seminariets lektorer. Lärarkandidaternas praktiska utbildning i skolan vidtager också den 1 okt., men kandidater, som därom anmäla hos direktor, beredas gärna tillfälle till frivillig tjänstgöring även under sept.

Seminariet torde kunna räkna på ett ännu icke fixerat belopp för nödiga reparationsarbeten. Tammerfors byggnadsdistrikt disponerar nämligen över ett 259,000 mk stort belopp, som kommer att fördelas på statens byggnader i Vasa och Åbo och Björneborgs län. Det planerade sjukrummet i kosthållsbyggnaden kommer att stå färdigt för sitt ändamål den 1 oktober. T. v. skola 3 sjukplatser med ny inredning i ordningställas.

Lektor Gunnar Wikströms fond har av hans avlidna mor, fru A.  W i k s t rö m,  utökats med mk 6,500:— , varför nämnda fond nu uppgår till mk 8,300:—.Österbottniska Posten nr 34/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-04-21.)