Lill-Ollas


Förstärkta kyrkofullmäktige
sammanträdde den 2 juni till ajournerat möte, och tillstädeskommo därvid så många medlemmar, att beslut denna gång kunde fattas.

— — —

Lill-Ollas kapellansboställe och de frågor som stodo i samband därmed, föranledde en långvarig och trevande diskussion, varav framgick att fullmäktige icke hade en säker uppfattning av vad som borde göras med bostället, vars byggnader äro något förfallna och varest församlingens kapellan icke varit bosatt under de senaste åren. Slutligen beslöts enhälligt och på tillstyrkan av boställets innehavare att församlingen skulle anhålla om tillstånd att få sälja bostället, både dess byggnader och jord, samt att kapellanen, vilken är bosatt i närheten av kyrkan, skulle erhålla hyresmedel, till dess bostadsfrågan blivit slutligt löst. Förslaget om flyttning av karaktärsbyggnaden och särskilda uthus i Lill-Ollas till lämpligt ställe i stadens omedelbara närhet fick härmed förfalla; detsamma gäller förslaget om att särskilda delar av bostället skulle avyttras, men återstoden förbli i församlingens ägo.

Boställsnämnden hade föreslagit, att församlingens boställskassa, vilken enligt hittills gällande beslut bör uppgå till 18.000 mk, måtte höjas till 200.000 mk och att medel härför småningom skulle anskaffas genom försäljning av virke ur församlingens skogar samt på annat lämpligt sätt. Förslaget förkastades. Boställsnämndens ordförande överlärar Hj. Björkvall som i ett antal år under en arbetsdryg tid varit nämndens ordförande, anhöll att fullmäktige måtte befria honom från medlemskapet i nämnden. Anhållan avböjdes.


Österbottniska Posten, 8 juni 1923, nr 23, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


På sidan fanns även:

Nykarleby stads historia som utkom till stadens 300-årsfest, säljes numera till ett nedsatt pris av 15 mk i J. Herlers bokhandel.


Elektrisk belysning
erhållas fredag, lördag och söndag.


Redaktionsskifte
. Från Österbottniska Postens redaktion avgår i och med detta nummer bankdir. Einar Hedström. Redigeringen av bladet omhändertages av hr Henrik Wik.

*

Auktioner.

Hemmansauktion.

Genom auktion, som förrättas i Nykarleby sockens Forsby by torsdagen den 4 instundande februari kl. 12 p. d. försäljes från Lillollas kapellansboställe följande marker i sin helhet eller i delar: odlade ägor c:a 15 ha, äng och betesmark c:a 14,5 ha, hag- och odlingsbara marker c:a 26 ha, samt skog c:a 24 ha, jämte alla därå uppförda byggnader. Varje rop är för köparen bindande, men förbehåller sig säljaren prövningsrätt. Närmare uppgifter lämnas genom undertecknad Renvall i Forsby.

Nykarleby den 14 jan. 1926.

Aug. Casén. Johan Finne.

Elis Renvall.


Österbottniska Posten, 22 januari 1926, nr 3, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Henrik Frilund tipsade.
(Inf. 2022-11-02.)

*

Kapellansbostället. Undervisningsministeriet har godkänt och fastställt de köp, medels vilka Nykarleby stads- och landsförsamling för en köpeskilling av sammanlagt 215,825 mk sålt byggnader och jord av Lillollas kapellansboställes mark, och har köpesumman använts för anskaffande en ny ämbetsbostad åt församlingens kapellan.


Nykarleby seminarium.
Till t. f. verkmästare i järnslöjd vid seminariet har antagits folkskolläraren i Koskeby, Vörå, Verner Viklund från Nykarleby.


Österbottniska Posten, 15 oktober 1926, nr 41, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Henrik Frilund tillhandahöll.
(Inf. 2022-11-02.)

*

Auktioner.

Medels frivillig auktion,

som förrättas å undertecknads gårdsplan i Nykarleby lördagen den 16 december kl. 12 p. d., försäljes gårdstomten å Lillollas, begagnade dörrar, kakelugnsluckor m. m.


Österbottniska Posten, 1 december 1933, nr 48, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Henrik Frilund tipsade.
(Inf. 2022-11-02.)Läs mer:
Gården flyttades 1931 till staden.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-10-25, rev. 2022-11-03 .)