MILITÄRENS BEDRIFTER.

Övervåld och egenhandsrätt, begångna av härvarande ryska militären höra numera även på vår ort snart sagt till de dagliga företeelserna. Så har t.ex. lösa rysshästar, vilka sommaren och hösten igenom dag och natt fått gå lösa i våra esplanader och å andra öppna platser, ofta nattetid trängt sig in på gårdar, där de icke allenast avbetat och nedtrampat gräsmattor utan även stört nattron för folk. Icke sällan har det inträffat, att soldater öppnat grindar till beteshagar, och trots protester från ägarens sida släppt in djuren kväll efter kväll, där de fått gå tills gräsväxten blivit totalt avskalad och marken tilltrampad. Officerare har mer än en gång förklarat, att de har rätt att låta sina hästar beta var de önska. Klagomål har anförts både hos guvernör och andra myndigheter, men allt utan resultat.

Rågåkrarna invid landsvägen från staden genom Forsby ha flerstädes blivit totalt avbetade och nedtrampade av militärhästarna, och den skada ägarna härigenom tillskyndats, stiger enligt uppgift till flera tusen mark. Ända så långt som till Levälä i Ytterjeppo, omkring 9 km från staden, har hästarna vandrat om nätterna för att söka sig rågbrodd.

Över enahanda elände klagas i Socklot. Även där har hästarna nattetid fått gå lösa i rågåkrarna. Det kan tilläggas att befolkningen flerstädes i stadens omnejd försökt driva bort hästarna från åkrarna, men att soldaterna emellanåt vid sådana tillfällen hotat skjuta ner dem, som inte läte djuren vara ostörda.

För ett par dar sedan kommo två officerare ridande i sporrsträck på aftonen längs en av stadens trottoarer, och det var blott med njuggan nöd där gående personer hunno rädda sig från att bli nedtrampade av hästarnas hovar.

I går senast åkte en officer med parhästar för ekipaget i fullt trav längs gångbanan genom esplanaden, en företeelse som icke sällan upprepas. Att ryska velocipedister dagligen åka längs samma bana, ha vi småningom blivit så vana vid, att man numera knappt märker det. Polisen står naturligtvis maktlös mot dylikt ofog.

För några dagar sen meddelades från Andra sjön, att soldater och underofficerare sysselsatt sig med att invid hamnbryggan skjuta i vattnet och sålunda döda fisk. Efter varje smäll hade några döda småfiskar, som bedövats , flutit upp till vattenytan och omhändertagits av ryssarna.


Österbottniska Posten nr 43/1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Revolutionen 1917 och händelserna i Nykarleby av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-01-18, rev. 2008-01-18.)