Lokala notiser.

N y k a r l e b y

— Ett 244-årigt blad.


[”Opuset” finns i några varianter på webbplatsen, men ingen som denna med oredigerad stavning.]


Bland de många gulnade papper, hvilka förvaras i Nykarleby församlings pastorsarkiv, finnes några af rätt stort intresse, om der ock förvaras mycket hwars rätta plats wore papperskorgen. Wi taga oss friheten meddela M. Ö:s läsare följande säkert aldrig förr tryckta opus om kyrkans i Nykarleby uppkomst och dess tre första pastorers verksamhet.Stycket införes naturligtwis utan förändring af stavsättet, ty genom ett motsatt förfarande skulle stilen och rimmet mycket förlora av dess tilltalande originalitet.

När Man Skrev Ettusend Sex hundrade Siu
Medh flijt märk Läsare thu.
Uti Konunge Carls den Nijondes Tidh
Utgick Mandat och Befallning blidh
Att Kyrkkor skohla uprättas;
Och folket med plikt underwissas,
Då blef thenna Kyrckian ny
Först upbygde i Nykarleby.
Aff samma Christeliga Konungh Starck
Fick hon Nampar och Suknemark,
Aff Carll den Nijenthe NijeCarleby,
En förgylt Crona och C. uti.
Jakobos Sigfridi Borgoensismedh nijtt
Dref uppå dätta arbetet med stor flijth
Then första Pastor loci månhde han wara
(Oläsligt ord) stor måndhe han ej Phara.
Kyrckian, Prästegårdhen och Storklockan skiön
Uprättade han först, Gudh gif honom Löhn
Mycket kåstadhe han af dhet han åtte,
Att hans efterkommanden niuta måtte.
För sin Lährdom och Gudeliga höga förståndh,
Upphöjdes till Lands Prubat i Österbotten Landh.
Men nu ähr han af dödhen omkull stödtt,
Siälen fröjdar sigh i Abrahams skiöth.

Den andhra Pastor fadhrenom succederade
Kyrckian förlängdhe och mycket förmeeradhe.
War Johannes Jakobi Nicarles för sann
Skickelig, tahlig och så wähllärdh mann
Fadhrens nyrättadhe wärck med macht
Förbättradhe och upphölt, du gifs honom tack.
Det lilla södhra tornet upbyggia läth
Medh egen bekåstnadh som hwar man weth.

1638.
Den tridie Pastor i thenna Stadh
Fölghde Brodren Jacobus närmast gradh
Fadhrens och Brodhrens arbete fijna
Leth uthstoffera och med måhlningh skijna
Stadhens och Sochnens hiälp nu paras.
Thy måndhe fordt medh wärcket faras.

1637.
Den andhra stoora klockan giöts thå
Effterkommandhhom till åminnelse ochså
Guds huus prydha och stoffera,
Gud och sig siälfwom till ähra.
Den tridie klockan (om Gud hwill)
Skall och inom kortt komma här till.

Votum.
Gudh unne Läraren sina nådhe
Signe åhörare få läre, ledsage och rådhe
Att the medh hwar andra tillijke
Måtte finnas tillsammans i Guds rijke.


Templum fundatum A:o 1600.
Series pastorum Carlebyensium:
1. Jacbous Sigfridi Praepositus provincialis
et primus pastor, confirmatus A:o 1607,
mortiuss 1625. Sacellanus Johannes Jacobi, Nicarl.
2. Johannes Jacobi, constituti 1625. Mortuus 1636.
Sacellani Jacobus Carlman. Gustavus Witting.
3. Jacobus acobi Carlman. A:o 1836, pastor Sacellani: Gustavus Witting. Gregorius Bartholli Raumannus. Seriptum A:o 1638, dic 29 aprilis.

Det är icke lätt att gissa sig till, hwem som är författare till denna korta rimkrönika. Det synes icke troligt att skriften wore författad af pastor Jacobus Carlman, hwilken avled 1653, men möjligen är någon af de samtida kapellanerna dess författare. Men att skriften härleder sig från den tid, det själv uppgifwer, är utan allt tvivel. Det framgår ock af de betecknande orden om Johannes Jacobi frikostighet mot kyrkan: ”som hwar man vet”.

W.


Mellersta Österbotten den 5 oktober1882, nr 40, s. 2.
Mats Björkstrand digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Signaturen W. kan eventuellt stå för den dåvarande kyrkoherden i Nykarleby A. W. Wallin.


Läs mer:
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.

*      *      *


På samma sida fanns även:

     — Qvasimarknaden i fredags och lördags, var talrikt besökt. Införseln var dock icke synnerligen stor, om man undantager spannmål, som isynnerhet, hvad hafre vidkommer, torgfördes i rikligare mängd. Hafran betingade sig ett pris af 1 mk 12 p:ni per lispund [?], rågen 22 mk samt kornet 18 mk tunnan. Äfven tjära infördes.
     Att brännvinsströmmen rann djup denna marknad är onödigt att nämna. Med smärta anteckna vi att äfven sådana personer bortrycktes af den väldiga strömmen, om hvilka man icke kunnat tro slikt.

Marknaderna av Erik Birck.På en annan sida fanns J. W. Nesslers digra utbud redovisat:


Österbottniska Posten av Erik Birck.


Läs mer:
Österbottniska stambanan i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Mellersta Österbotten.
(Inf. 2013-02-17, rev. 2018-02-09 .)