Hotande eldsvåda i handl. Nordlings gård.

 — hela varulagret förstördes av eld och vatten.


Vid 8-tiden i måndags på aftonen [22/2 1932] utbröt en eldsvåda i handl. Nordlings gård. Några personer, som befunno sig inne i kafélokalen, överraskades av att det elektriska ljuset plötsligt slocknade. När en av servererskorna, varskodd av brandlukt, öppnade dörren till butiken, slog rök och lågor emot henne.

Handlande Nordling, vilken för tillfället, på grund av sjukdom var till sängs, skyndade så fort han fått vetskap om eldsvådan till butikskällaren, där ett par kilo dynamit och knallar förvarades. [Resten av lagret.] Butiken stod redan i ljusan låga, och det var verkligen i sista stund dynamiten undanskaffades. Herr Nordling ådrog sig därvid några smärre brännskador på händerna och i nacken samt ett sår i huvudet av något från taket nedfallande föremål.

Brandkåren, som alarmerats, kom snabbt till platsen, och snart voro slangar utlagda från kraftverkets brandstation [i tillbygnaden], och flera starka strålar riktades mot eldhärden.

Emellertid hade elden spritt sig till trenne rum, och lyckades man begränsa dess vidare framfart. Genom att hugga hål på vattentaket nådde man eldhärden och blev så inom en timme herre över elden. Eftersläckningen pågick dock inemot midnatt.

En brandbil från Jakobstad hade för säkerhets skull tillkallats, men behövde den icke tagas i bruk, då man redan vid dess ankomst lyckats hejda branden.


Skadorna äro ansenliga, ty hela varulagret förstördes av eld och vatten, och det inre av de tre rummen är helt förbränt, så att endast förkolnade stockvägar sticka fram. Vattnet har dessutom skadat fyra andra rum mer eller mindre. Skadornas storlek är ännu inte slutligt fixerad.


Den av branden härjade byggnaden är försäkrad i Städernas Allmänna brandstodsbolag för 225.000 mark och i brandförsäkringsbolaget Wellamo för 75.000 mark. Varulagret är försäkrat i brandförsäkringsaktiebolaget Imatra för 130.000mark. Omnämnas kan, att vid inventeringen den 8 dennes, sänktes försäkringssumman med 20.000 mk. Lösegendomen är likaledes försäkrad i Imatra för 80.000 mk.

Vid polisundersökningen har konstaterats att elden löskommit genom kortslutning i de elektriska ledningarna.


Österbottniska Posten, 26 februari 1932, nr 8, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler bränder.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2012-02-05, rev. 2021-10-12 .)