Normalskolans nya hus

Stenhustomterna föreslagna som plats för seminariet november 1871
Senaten har beslutit hemställa om beviljande af ett anslag januari 1906
Arbetenas utförande har utbjudits på entreprenad april 1906
Arbetet på normalskolans nya hus har så godt som afstannat juli
Brefkort från Nykarleby september
Huset är uppmuradt och takstolarna hålla på att uppsätta oktober
Foto   1907?
Tillskottsanslag beviljat juni 1908
Normalskolans tillskyndare Gustaf Lönnbeck död maj 1912

— Från Munsala skrifves den 20 dennes till Hbl: Undersökningen om lämpligaste platsen för blifvande seminariet i Nykarleby har i dessa dagar på skolöfverstyrelsens förordnande verkstälts af seminariidirektor Leinberg och t. f. länearkitekten Basilier. Icke mindre än 4—5 särskilda platser ha af stadsboerne projekterats. Sannolikt kommer inrättningen att förläggas å den s. k. residenstomten vester om elfven, invid stadens råmärken i den ännu obebyggda stadsdelen „Nystaden”. — De öfriga föreslagna platserna voro tvenne ställen invid Kuddnäs egendom; det ena på norra och det andra på södra sidan om densamma; stenhustomterna invid stadens torg, en plats söderom staden invid allmänna landsvägen. Kuddnäs och residenstomterna torde dock vara de enda ställen som kunna komma i fråga.


Vasabladet, 04.11.1871, nr 44, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Nykarleby seminarium.

Senaten har som förut nämnts beslutit hemställa om beviljande af ett anslag stort 187,320 mk för uppförande af nya lokaler för normalskolan vid Nykarleby seminarium. Denna notis har i Nykarleby väckt känslor af den största tillfredsställelse. Under många år har seminariet känt ett lifligt behof af mera tidsenliga lokaler för normalskolan. Sedan folkskolan indrogs och flickor vunno inträde i normalskolan, blef behofvet trängande. Öfverinspektor Lönnbeck fann lärarekollegiets klagomål i mars 1900 berättigade och frågan föredrogs inför skolstyrelsen, hvarefter länebyggnadskontoret fick under januari 1902 i uppdrag att inkomma med förslag till ombyggnad af den nuvarande normalskolan. Det uppgjorda förslaget blef färdigt i maj 1902 och befanns antagligt nog, men kostnaderna för ombyggnaden skulle ställt sig rätt höga, i synnerhet då man samtidigt varit tvungen att uppföra en ny verkstadsbyggnad, hvarför lärarkollegiet i juni samma år yrkade på att man i stället skulle uppföra en ny normalskolebyggnad, hvilken kunde fås för ungefär samma pris. En ny ritning uppgjordes i enlighet med lärarkollegiets önskningar. Ritningen befanns mycket tilltalande, och byggnaden skulle uppföras af tegel. Skolstyrelsen insände i början af 1905 de nya ritningarna till senaten och förordade den af staden erbjudna stenhustomten. Men frågan har fått ligga. Den nya senaten har emellertid raskt afgjort detta under åratal förberedda byggnadsärende, och vi kunna nu hoppas att få en tidsenlig normalskola, som på samma gång blir en prydnad för staden. För denna byggnadsfrågas lyckliga lösning stanna vi i största förbindelse till öfverinspektorn dr G. Lönnbeck, som visat det varmaste intresse för seminariets normalskola, skrifver Ö. P.


Vasabladet, 04.01.1906, nr 2, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Nybyggnader vid Nykarleby seminarium. Vid Nykarleby seminarium komma att uppföras ett nytt skolhus för normalskolan samt till- och ombyggnad af den nuvarande verkstadsbyggnaden. Arbetenas utförande har utbjudits på entreprenad och ha inom i lördags utgången tid för anbuds inlämnande sådana till länebyggnadskontoret i Vasa inlämnats af byggmästarene Kurikka och Lönnqvist gemensamt, slutande med en summa af 152,000 mk, byggmästar Helander från Tammerfors med 153,000 mk, byggmästar Brunell från Vasa med 160,000 mk och byggmästar Schreck från Tammerfors med 162,000 mk. I anbuden ingå icke kostnaderna för värmeledning och tomtens planering.


Vasabladet, 26.04.1906, nr 50, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Normalskolans nya hus i Nykarleby. Arbetet på normalskolans nya hus har så godt som afstannat nu midt under den vackraste årstiden, emedan vederbörande ännu icke beslutit, om byggnaden skall förses med värmeledning eller med kakelugnar, hvilket allt bör vara afgjordt, då grunden lägges. I denna vecka torde dock murningen å norra ändan kunna vidtaga. — Ö. P.


Våldsamma uppträden och dråp i Nykarleby.
Sedan magistraten i Nykarleby uti till länestyrelsen insänd skrifvelse meddelat att å orten vistande propsarbetare under de senaste dagarna tillställt särskilda oordningar och våldsamheter i staden och att ett dråp jämväl blifvit föröfvadt, samt anhållit om förstärkning från angränsande trakter, enär den i staden anställda polisen är vanmäktig att stäfja ofoget bland de förvildade finskatalande arbetarena, har kronofogden i Lappo härad förordnats att med några konstap lar ifrån denna stad samt från Härmä begifva sig till Nykarleby för att upprätthålla ordningen i staden.


Fem älgar sågos i förra söndags å Björkholmen, ett tecken på att älgen äfven börjar trifvas å vår ort, säger Ö. P. Förra onsdags syntes äfven två fullvuxna älgar jämte tre kalfvar å Soklot, Sandön.


Lång seglats i öppen båt.
I torsdags e. m. anlände till Kristinestad från Nykarleby studerandene Erik Hedström och M. Heikel i en 20 fot lång, öppen båt. Färden hade tagit 2 dagar i anspråk under omväxlande mot- och medvind, stiltje och hård vind. — S:Ö.


Vasabladet, 17.07.1906, nr 85, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Brefkort från Nykarleby.

Nykarleby den 26 sept.

Efter ett par kallare dagar har väderleken nu åter blifvit varmare. Björkarna stå numera gula och naturen påminner mycket om att vintern står för dörren. Ehuru Nykarleby ligger ganska långt norrut, har man numera här ganska väl lyckats med fruktträn. Äppleträden vid seminariet hafva i år burit rikligt med frukt. Äfven enskilda personer hafva lyckats odla äppleträn med ganska godt resultat. Inom seminarieområdet växa också ett par ekar. Ehuru de icke växa med samma fart som i södra Finland, trifvas de dock ganska väl. För omkring 13—14 år sedan inköptes ett område i skogen på västra sidan om seminariet. Detta skulle förvandlas till en skogspark. Under sina trädgårdstimmar ha seminaristerna delvis arbetat i nämnda park, hvilken numera är synnerligen nätt och inbjudande. Området, som hufvudsakligast var bevuxet med tallskog, hvilken till större delen kvarstår, har äfven förskönats med löfträd.

Den nya öfningsskolan, som uppbyggdes af sten i två våningar på den s. k. stenhustomten, blir en ganska stor byggnad. I närmaste dagarna torde takstolarna resas och till vintern torde den komma under vattentak. Då denna skola blir färdig, kunna äfven öfningsskolorna, hvilka nu äro spridda på många ställen, samlas och arbeta bättre. Äfven i själfva seminariebyggnaden kan man få rum att samla åskådningsmaterialet på ett ställe. Då kan den besökande få en åskådlig öfverblick, hvilket nu försvåras i ganska hög grad.

För att bättre kunna inkomma i valtekniken hafva kursdeltagarena härstädes anordnat landtdagsmannaval och bildat valförbund och valmansföreningar.

Folkskollärarenas förhållande till svenska folkpartiet har äfven diskuterats. Diskussionen fick utgöra svar på frågan, men utmynnade dock däri, att hvarje lärare och lärarinna ovilkorligen bör höra dit, om ock åsikterna i vissa punkter möjligen kunna gå åtskils.

Måndagen den 24 september höll Svenska Österbottens norra kretsförening ett möte i seminariet. Bland beslut, som där fattades, anteckna vi följande: 1:o. Finlands svenska folkskollärare- och lärarinneförening sammanträder till möte i Vasa instundande sommar. Vinsten af den jultidning folkskollärarekåren beslutit utgifva borde, om sådan vinst uppstår, användas till stipendier för folkskollärare och lärarinnor eller också till sjukhjälp eller såsom understöd för en läraretidning.

Tisdagen den 25 hölls härstädes konsert i seminariets gymnastiksal af konstnärsparet Ekman. Konserten var synnerligen talrikt besökt. Efter dess slut voro alla kursdeltagare af seminariets lärarekår inbjudna till en sexa å gästgifveriet och på onsdag kväll hade kursdeltagarena i sin tur inbjudit seminarielärarena.

Till härnäst,


Korrespondent, Åbo Underrättelser, 29.09.1906, nr 262, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Normalskolans nya hus i Nykarleby är numera uppmuradt och takstolarna hålla på att uppsättas, hvarför man småningom börjar få en föreställning om hvilken prydnad byggnaden blir för staden. Den erhåller tvenne torn åt torget till. Det norra tornet förses med en ringklocka och ofvanför den en ganska hög tornspira med vindflöjel. Tornet på södra ändan kommer att prydas med en jordglob och Minervas uggla utvisande byggnadens ändamål.

Det nya huset kommer snart nog under tak, som underst göres af bräder, hvilka beklädas med asfalt; därpå läggas röda taktegel. Väggarna skola rappas nästa sommar och målas i en ljusgul färg, som åtminstone på ritningen förträffligt harmonierar med det tegelröda taket. — Ö. P.


Det norra tornet med ringklocka. Fantastisk likhet mellan det ritade och det byggda!


Vasabladet, 23 oktober 1906, nr 127, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Och här ser vi ”en jordglob och Minervas uggla”. Synd att båda bantades bort, även de som var inritade på nordfasaden, och det i stället blev den enkla valmning som syns på bilden nedan.

Detaljer ur ritningar i Nykarleby stads arkiv, samling Normen. Leif Sjöholm tillhandahöll.

”Torghandel i Nykarleby. Av människornas klädsel att döma tidigt 1900-tal. Skolan i bakgrunden.” Förstoring.

Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura på Finna.fi.
Nykarleby seminarium. Senaten har på framställning af öfverstyrelsen för allmänna byggnaderna beviljat ett tillskottsanslag af 30,875 mk 73 p. för uppförande af nytt normalskolehus jämte därtill hörande uthus för Nykarleby seminarium samt ombyggnad af skolans verkstadslokal. Ofvanstående anslag har beviljats för täckande af den brist, som uppstod vid de båda nämnda byggnadernas uppförande sedan det först beviljade anslaget 183,320 mk förbrukats. Normalskolan jämte ombyggnaden af verkstaden har sålunda kostat 214,195 mk.


Vasabladet, 30 juni 1908, nr 78, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Gustaf Lönnbeck.

Öfverinspektorn för folskolorna i landet doktor Gustaf Ferdinand Lönnbeck afled till följd af hjärnblödning den 2 maj i Helsingfors.

— — —

Nykarleby stad och seminarium står i särskild tacksamhetsskuld till doktor Gustaf Lönnbeck. Då han som nyutnämnd öfverinspektor besökte seminarium, fäste han sin uppmärksamhet vid, att elevantalet vid normalskolan var så ytterst ringa. Han föranstaltade då om att äfven flickor skulle kunna vinna inträde i normalskolan. Följderna visade sig snart, elevantalet växte, ett nytt normalskolehus måste byggas. Den nya normalskolan, som nu besökes af omkring 190 elever, är sålunda till största delen doktor Lönnbecks verk. Det var för honom under hans sista besök en kär anblick att se de goda lärosalarna, de talrika, muntra, välklädda och väl närda barnen. Och för lärarna glömde han aldrig att framhålla normalskolan såsom seminariets viktigaste inrättning.

Begrafningen ägde rum i måndags i Helsingfors. En storartad blomsterhyllning ägnades den aflidnes minne ej bidtt från hufvudstaden utan ock från landsorten landet rundt. Det var särskildt landets folkbildningsanstalter, som vid grafven tolkade saknaden efter den döde. Bland kransarna fanns en från Nykarleby seminarium.


Österbottniska Posten, 10.05.1912, nr 19, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Normalskolan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-01-22, rev. 2023-01-26 .)