Höll på med ÖP från 2023 och där nämndes Ida Tanskanen. Hittade ingen minnesruna, men en notis om bland annat en avskedsfest för henne. Men det stora fyndet på samma sida var detta om den stora Normen-renoveringen sommaren 1938. Det passade extra bra att hitta det just nu eftersom Normen var på tapeten för en tid sedan.

 

Normalskolhuset i förnyad gestalt.

Omfattande restaureringsarbeten i skolan under sommaren.Från dagarna närmast efter utgången av senaste vårtermin ända hittills ha restaureringsarbeten utan avbrott pågått i normalskolan. Där har knackats, murats, putsats och målats sommaren igenom, och från ångpannerummet därnere i källarvåningen ända upp till tornets spets ha skavankerna avhjälpts och avsevärda förbättringar åstadkommits.

För att i någon mån få reda på vad reparationerna omfattat, ha vi vänt oss med en förfrågan i saken till byggmästaren H. Källroos, vilken omhänderhaft övervakningen av sommarens reparationsarbeten på statens hus både i Nykarleby och i ett par andra städer och som med stor beredvillighet tillmötesgått vår anhållan.

— Restaureringsarbetena i normalskolan ha varit rätt grundliga, säger hr Källroos och erinrar om att staten numera utför större reparationer på sina byggnader endast vart tionde år. De ha främst hänfört sig till värmeledningarna och på samma gång omfattat särskilda byggnadstekniska omständigheter, som stått i samband med värmefrågan. Därjämte har skolan målats både invändigt och utvändigt, den senare delen dock fullt färdig först efter någon eller några dagar.

— Vi började med värmeledningen, berättar byggmästaren, och denna del av arbetet har krävt den längsta tiden. Ursprungligen var det meningen, att de gamla pannorna fortfarande skulle användas, men så kommo vi underfund med att de måste ersättas med nya, ehuru medel härför inte observerats i kostnadsförslaget. Vi anskaffade emellertid det erforderliga extra beloppet, och två nya pannor av Högfors’ bruks fabrikat ha installerats. Dessa ha 16 kvadratmeters eldyta, medan de gamla hade 14. De nya pannorna äro fullt modärna och av god kvalitet, under det att de förra äro sönderrostade, höra till en synnerligen ålderdomlig typ och äro så opraktiskt konstruerade, att man blott med stor svårighet kommit åt sotkanalen vid rensningen.

— Panngropen, belägen under jordytan och som enligt uppgift aldrig hållit tätt, har ånyo blivit isolerad, denna gång enligt ett nytt system och med ett isoleringsämne, som torde borga för att vatten inte mera skall tränga in.

— För att få en bekvämare förbindelse mellan koksrummet och pannavdelningen har värmekammaren flyttats mot ena sidan och erforderliga nya öppningar gjorts i murarna. Härigenom har åstadkommits, att koksen kan föras så gott som direkte från lagerrummet till pannorna, medan man hittills varit nödsakad att forsla den genom nedre hallen.

— Samtliga gamla värmeledningsrör ha avlägsnats och ersatts med nya. Dessa ha en löpande längd av omkring 200 meter och äro något kortare än de gamla. Härigenom kan uppvärmningen numera bli effektivare än hittills.

— En ny varmvattencistern med kopparledningar och rymmande c:a 1,000 liter har likaså inmonterats. Den gamla kallvattencisternen, som rymmer 7,000 liter, har visat sig vara fullt hållbar och därför icke behövt kasseras.

— Lägger man härtill att särskilda ändringar till det bättre vidtagits även i pojkarnas WC avdelning, torde det viktigaste av det, som har med vatten och värme att göra, blivit omnämnt. För dessa arbetens utförande har firman Vesijohtoliike Onninen i Åbo ansvarat.

— De byggnadstekniska arbetena åter ha försiggått under ledning av byggmästare J. F. Holm i Jakobstad. Han har ombesörjt bl. a. isoleringen av väggar och golv i pannrummet, byggt nya kanaler, där sådana varit behövliga, murat igen en del fönster- och dörröppningar samt öppnat andra.

—  Om jag härtill ännu nämner, säger hr Källroos, att skolans yttertak, som inte alltid varit tätt, fått sina girar och andra svaga ställen omsorgsfullt reparerade, att nya belysningsledningar och nya elektriska ringledningar installerats, att lärarrummet med förrum och kandidaternas samlingsrum belagts med durabla korkmattor samt att skolplanen blivit iståndsatt med ett lager av backjord under och grus ovanpå, så bör jag slutligen kunna gå över till frågan om de arbeten, som gett det mest i ögonen fallande resultatet, nämligen målningen ute och inne.

— Dessa arbeten, som sysselsatt ett tiotal personer, ha stått under ledning av målerifirman A. Carlson i Vasa och sträckt sig till samtliga golv, väggar, tak, dörrar och fönster. Det var inte en alldeles lätt sak att bli klar med frågan om valet av färger. Vår högsta ledare och inspektör, distriktsarkitekten Harry Schreck, vilken ytterst hade att avgöra saken, var inte villig att åtaga sig ansvaret härför, utan ordnade frågan så, att en fackman på området, konstnären Eino Kauria från Helsingfors av byggnadsförvaltningen blev hitsänd för att föreslå färger. På hans anvisningar och förslag beror det sålunda, att ögat så gott som överallt möter denna svagt gula färgton, som vill åstadkomma ljus och glädje inom skolans väggar och öka trevnaden för elever och lärare.

På vår fråga, om man inte ansett, att olika färgnyanser i de särskilda klassrummen kunnat medföra en välgörande omväxling för öga och sinne, svarar målarmästar Carlson, som vi talade med om saken, att konstnären menat, att man nuförtiden vanligen håller sig till en och samma färgton i ett skolhus, även om rummen äro många. Målningen av ytterväggarna, som pågått de senaste dagarna och i går var nästan avslutad, sker genom besprutning, och man anser, att kalkfärgen, som användes, bättre fastnar i rappningen härigenom, än om målningen skedde med pensel. Den vitgula färg skolhuset nu får verkar synnerligen lämplig och tilltalande.

Och så fråga vi slutligen, vad kostnaderna för dessa arbeten i skolan prövas stiga till.

— Vi ha inte fått in alla räkningar ännu, svarar byggmästaren, och kunna inte ge tillförlitliga siffror. Men efter att ha kalkylerat några ögonblick, tillägger han: Måhända 300,000 mark eller något däröver. Samtliga kostnader i Nykarleby komma nämligen på över 400,000 men härav belöper sig en del på själva seminariebyggnaderna, där bl. a. kostnaderna för 2 nya plåttak stiga till 65,000 mk. Om man dessa dagar, då den sista upputsningen i skolans inre slutförts, beger sig på vandring genom lokaliteterna, måste man få det intrycket, att arbetet utförts med omsorg och yrkesskicklighet och att dess ledare och övervakare, byggmästare Källroos gjort sig, såsom det synes icke-fackmannen, förtjänt av det bästa erkännande.


Österbottniska Posten, 09.09.1938, nr 36, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.På sidan fanns även:

Sjöfarten. Den 5 sept. inkom finländska ångaren Hulda Thordén, 1,349 r. t. Kapten W. Widén. Lastar för trävarufirman Karl Nars Ab.Läs mer:
Normen i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-05-04, rev. 2023-05-04 .)