Annonser i Österbottniska Posten nr 8/1916


————————————————————————

Kungörelser.
——

Kommunalnämnden
sammanträder å Kuddnäs fattiggård lördagen den 4 mars kl. 1 e. m.

 

————————————————————————

yamännen i Nykarleby sockens Kyrkoby och Forsby byar kallas härmed till gemensam bystämma, som hålles i sockenstugan söndagen den 27 febr. kl. 3 e. m. för att besluta om följande ärenden: gärdesgårdarnas avskaffande vid allmänna vägen genom Forsby ägor, samt Båda-vägens förbättrande eller fördelning.
Nykarleby den 24 febr. 1916.
     Paul Jakobsson, byålderman.


————————————————————————


Diverse.
——

Justering

av alla senast 1913 krönta mått och vägnings-redskap verkställes den 1 o. 2 mars i justerings-lokalen.
                     Stadsjusteraren.

————————————————————————

Till salu

 — i —
V. Holmströms affär vid
torget.

————————————————————————
       


—————————————————————————

Till salu
 

Likkistor
även tygbeklädda billigt
hos handlanden Siegfrids
samt hos
                U. Sarlin. Källbacksgatan 89.

[Så höga gatunummer finns inte ens i dag. Numret torde avse tomtnummer 89 som finns vid korsningen Karleborgsgatan-Källbackgatan, Blomqvist.]

—————————————————————————

     Likkistor av ala slag billigast i Anderssons likkistaffär i Nystaden. Svepta full storlek från 20 till 125 mk. Kransar och band ständigt på lager.

—————————————————————————

Jakobstads Gravstenshuggeri
tillverkar
Gravstenar
billigt och omsorgsfullt av bästa finsk garnit. Vårdarna levereras fritt Nykarleby station och uppsättas å Nykarleby gravgård utan ersättning. Gamla gravvårdar repareras. Högaktningsfullt
         Oskar Aalto.
Agent för nykarleby & omnäjd

—————————————————————————

ramar till förstoringar hos E. Sundell.

—————————————————————————

Österbottniska Posten, nr 8/1916
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-09-13.)