Några notiser och annonser ur
Österbottniska Posten
januari—juni
1918


MILITÄREN

I början av veckan lämnade orten den del av gränsbevakningen, som varit förlagd i stadens rådhus. Ett tjugotal hästar medfördes. Numera kvarbo i staden och vid hamnen tillsammans närmare femtio man, och är det att hoppas att även dessa snart skola få uppbrottsorder.
     De utmärglade hästkrakar, som ända sedan hösten herrelösa släpat sig omkring på gator och gårdar, medtogos också de till närmaste stad, dit den avtågande militären flyttade


Till Salu

Ped. 1 g. 4 s.

LÖRDAGEN DEN 19 DENNES

försäljes å stadens torg militären tillhöriga hästar. Följande dagar vid käsernen vid Andra sjön och vid Soklot.
     Såsom numera obehövliga och på grund av foderbrist försäljas hästarna ifråga.


18 januari 1918.
KUNGÖRELSE.

I enlighet med Finlands Senats den 18 innevarande februari till Finlands folk givna kungörelse, kallas härmed alla vapenföra män i staden, som före den 1 sistlidne januari uppnått minst 21 och högst 40 års ålder, att infinna sig till uppbåd, som verkställes uti rådhuset i handlande K. J. Pensars gård, fredagen den 1 mars kl. 10 f.m. Utevaro medför ansvar.

Nykarleby den 24 jan. 1918
Uppbådsnämnden.

 

 

Januari 1918.
(Inf. 2008-02-25.)

 

 


Stadsfullmäktige sammanträdde senaste tisdag och behandlade följande ärenden: — — —

Stadens rådhus.

Då ryska militären numera bortflyttat föreslog magistratens ordförande, att fullmäktige skulle såsnart görligt låta iståndsätta lokalen, så att stadens myndigheter kunde återflyttaa dit. Ärendet bordlades

Magistraten beslöt vid sitt sammanträde senaste måndag förständiga stadens gårdsägare, att utbyta de med ryskspråkig text försedda gatskyltarna mot sådana,å vilka enbart de båda inhemska språken finnas upptagna.


Nykarleby.

Seminarium och normalskolan ha varit stängda sedan början av föregående vecka, och när de kunna vidtaga med sitt arbete, är i detta nu omöjligt att säga. De båda läroanstalterna sakna lokaler. Lärarkollegiet har meddelat eleverna, att de hållas stängda åtminstone till utgången av nästa vecka.


Regelbunden tågtrafik vidtog åter igår mellan Vasa och Uleåborg. Från Kovjoki avgå tåg norrut såsom förut kl. 10 f.m. och söderut kl. 7. e.m. Personer, som önska medfölja tågen, böra inneha av vederbörande skyddskårsstab utfärdat tillståndsbevis.TILL ALLMÄNHETEN.

De personer, vilka de närmaste dagarna anlända till Nykarleby i och för vakttjänstgöring ombedes att understödja skyddskåren i dess verksamhet genom att för sjukvårdens räkning medhämta strumpor och andra yllevaror, som kunna undvaras. Likaså emotttager skyddskåren med tacksamhet alla
slags matvaror, såsom bröd, smör, mjölk m.m.

Nykarleby, å Skyddskårens kansli, den 6 februari 1918.
STABEN.

7 februari 1918.

 


Till militärkommendant i Nykarleby efter löjtnant Wikberg, som transporterats till Jakobstad, har utnämnts kapten Robert Von Kraemer.

     Kapten v. Kraemer, som före sin ankomst hit vistades i sitt hem i Kuru socken några mil norrom Tammerfors, var på väg att falla i händerna på rödgardisterna under deras härjningar i trakten, men lyckdes i sista minuten fly. Natten mot tisdagen den 5 dennes erhöll han nämligen underrättelse om att de röda voro i antågande till hans gård, och det gällde nu att komma undan för att rädda livet. Utan att ens hinna förse sig ordentligt med kläder, begav han sig åkande på en vanlig arbetssläde, som råkade finnas tillhands på gården, den fyra och en halv mil långa vägen till Parkano och därifrån vidare till Kauhajoki.
     Redan vid kapten von Kraemers avfärd från hemmet hade de röda utposterat vakter i närheten av gården, men lyckades det dock honom att slippa förbi dem. Kommen till Parkano erhöll han per telefon meddelande om att rödgardisterna ca 1 tim efter hans avfärd anlänt och omedelbart börjat taga för sig, vad de kommo över.
     Kapten von Kraemer, som från Kauhajoki fortsatte resan till Seinäjoki, där han ställde sig till stabens disposition och blev hitbeordrad, svävar ännu i okunnighet om vilket öde som drabbat hans familj och hem.


15 februari 1918. Notering i Skyddskårens telefonbok.
(Inf. 2008-02-24.)
KUNGÖRELSE

På grund av rådande tidsförhållanden förbjudes allmänheten att samlas till sedvanlig marknad i Nykarleby den 1:sta och 2:dra instundande mars. Personer, som ej åtlyda detta förbud,
komma av väpnat vaktmanskap att utan vidare avvisas.

Nykarleby den 19 febr. 1918

Skyddskårens stab:    
ROB: von KRAEMER  

Alex Björklund.


22 februari 1918 samt anslaget ute i staden.
(Inf. 2008-02-24.)

 

TILLKÄNNAGIVANDE.

Alla de personer, som av ryska fångar i staden emottagit klädespersedlar för att tvättas, anmodas att avlämna kläderna sedan de tvättats till seminarievakten.

Nykarleby den 6 mars 1918.

Kommendanten von Kraemer.

_________________________________


FÖRRYMD SOLDAT.

I onsdags på eftermiddagen hithämtades från Jakobstad en från härvarande koncentrationsläger förrymd rysk soldat Frans Pischetski, hemma i Polen. Mannen, som är helt ung, hade enligt egen uppgift i tisdags om aftonen vid 10-tiden smugit sig från uthusbyggnaden förbi vakten och begivit sig på vandring norrut i syfte att på ett eller annat sätt taga sig fram till hemlandet. Redan följande dag blev han emellertid fasttagen, sedan han vandrat ut till Larsmo, omkring sju kilometer norr om Jakobstad.

8 mars 1918.
(Inf. 2008-02-29.)

 

NYKARLEBY TELEFONBOLAGS
HERRAR DELÄGARE

behagade sammanträda till
ordinarie bolagsstämma den
15 mars 1918 kl 6 e. m.
i hantverkareskolans
lokal, Pensars gård.

Nykarleby den 14 mars 1918.
Direktionen

______________________


JÄGARNA.

I början av veckan anlände till staden på några timmars besök efter omkring två års bortavaro jägaren Kurt Björklund, vilken såsom medlem av den finländska jägarbataljonen deltagit i striderna på ostfronten. Herr B. inviterades av några beklanta ortsbor till en kollation i stadshotellet, där häradsskrivare G. R. Jernström i välfunna ordalag hälsade jägaren välkommen till hemorten och överlämnades till honom en minnesgåva å de närvarandes vägnar.
     En annan nykarlebyjägare, Frans Rank från Högbacka, vilken såsom blott 14 åring begav sig ut på den äventyrliga färden över Bottenhavet, likaså för omkring två år sedan för att kämpa på tyskarnas sida, hemkom i slutet av förra veckan. R., som efter ankomsten till hemlandet befordrats till underofficer, återvände till sina stridskamrater efter ett par dagars vistelse i hemmet.


[Ranks diplom för skidlöparmärket 1922 tillhandahölls av Lars Pensar.
Förstoring. (Inf. 2009-03-19.) Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.]

__________________________


TILLKÄNNAGIVANDE

De ärade fruntimmer, som äro villiga att förfärdiga underkläder (skjortor och kalsonger) för militärens behov, uppmanas att uttaga och inlämna arbeten varje onsdag och lördag kl. 11—2 å normalskolan.

15 mars 1918.
(Inf. 2008-02-29.)

 Tillkännagivande.

På befallning av vederbörande bringas härmed till allmänhetens kännedom att servering av spritdrycker å restauranger och andra offentliga ställen i staden är absolut förbjudet. Likaså äro privatpersoner förbjudna att till dylika ställen medföra och därstädes förtära drycker av nämnda slag.

Nykarleby den 21 mars 1918.

Major von Kræmer

21 mars 1918.

Kungörelse

Från härvarande fångläger erhållas ryska fångar för jordbruks- o. andra arbeten, på villkor att arbetsgivare håller fångarna med kost samt vederbörande skyddskår ansvarar för att de icke avvika från orten. Nykarleby den 25 april 1918.

Major von KRAEMER

______

Kungörelse.

Från härvarande fångläger erhållas ryska fångar för jordbruks- o. andra arbeten, på villkor att arbetsgivare håller fångarna med kost samt vederbörande skyddskår ansvarar för att de icke avvika från orten. Nykarleby den 25 april 1918.

Major von KRÆMER.

25 april 1918.

 

Uppmaning.

Emedan klagomål försports däröver att personer, hörande till fånglägret härstädes, vid besök i staden uppträtt bettlande, uppmanas vederbörande stadsbor, att där sådant inträffar, omedelbart anhålla den skyldige och överlämna honom till närmaste vaktpost.

Nykarleby den 10 maj 1918 L. Wegelius.
t: f. stabskommendant.

______


Kungörelse.

Av förekommen anledning förbjudas härigenom obehöriga personer att avlossa skott inom staden och ett område av 5 kilometer däromkring.

Nykarleby den 10 maj 1918. L. Wegelius.
t: f. stabskommendant.


Förbud.

Av förekommen anledning förbjudas allmänheten, att åt personer, tillhörande fånglägret härstädes, sälja eller skänka livsförnödenheter, av vad slag det vara må, utom i varje särskilt fall av mig utverkat tillstånd.

Nykarleby den 10 maj 1918. L. Wegelius,
t: f. stabskommendant.

10 maj 1918.

Belöning.

För slutstycken till kanoner betalar arméns högkvarter 500 mk och för lås till kulsprutor 100 mark, varom allmänheten härmed underrättas.

_________

Offentliga nöjen.

Nykarleby Stads Ungdomsförening
anordnar onsdagen den l:sta maj
kl. 12 p. d.
kaffeservering
i stadens park.
Maj-blommor säljas.
Inkomsten tillfaller Nykarleby skyddskår.


(Inf. 2008-04-02.)


Den sista fångtransporten
avgick härifrån förliden tisdag. De avsända fångarna voro ukrainare och uppgick till 170 man.
     De ryska officerare samt lotsar som här kvarhållits, avreste i söndags.
     Bekräftelse på den i föregående nr omnämnda väntade ankomsten av röda fångar till staden, har ännu icke ingått.

Fredagen den 7 juni 1918.


FÅNGLÄGREN.

Samtliga fångläger i staden stå nu öde och tomma, väntande på en välbehövlig remont. Det verkar något av ”förödelsens styggelse”, då man träder inom områdena i fråga: sönderslagna fönsterrutor och en smuts som trotsar all beskrivning.
     Taggtrådsstängslen, britsar och ärgiga soppkittlar — allt står på sin plats, och över det hela en stinkande luft. Seminariets  fordom grönskande sportplan är svart och tilltrampad, som vore den beckad. Enligt vad vi ha oss bekant, torde vi icke behöva befara någon inkvartering av röda fångar i staden, utan torde seminariebyggnaderna såväl som rådhuset jämte andra platser med det snaraste återställas för att tagas i bruk för de ändamål vartill de äro avsedda.
     Chefen för krigsfångvården, major Juvelius, har meddelat Hels.San. att det i hela landet finnes i allt över 70.000 fångar, vilka samlats i olika fångläger. Dessa är förlagda i alla landsresidensstäder och dessutom i Tammmerfors, Riihimäki, Ekenäs och Lahtis. De största lägren äro de i Helsingfors och Tavastehus med 12.000 fångar i varje. I lägren i Riihimäki, Lahtis, Tammerfors och Ekenäs komma att placeras omkring 10.000 i varje.
     I Åbo och Kuopio, 2 à 3000,  samt i andra läger omkring 1000.
     5000 fångar användas redan vid allmänna arbeten som järnvägsbyggen och kärruttorkning. 15000 nya beställningar på fångar till statens arbeten har ingått. Man hoppas i slutet av månaden ha alla de fångar i arbete, med vilka undersökningen slutförts.
     Enligt den senaste veckorapporten ha i fånglägren förekommit 749 sjukdomsfall, varav 41 fall av smittkoppor. 110 dödsfall ha förekommit.

Fredagen den 14 juni 1918.
(Inf. 2008-05-28.)

Österbottniska Posten januari—juni 1918.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Revolutionen 1917 och händelserna i Nykarleby av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-01-27, rev. 2009-03-19.)