Nykarleby kyrka med klockstapel har under sommaren undergått en välbehövlig reparation
. Sedan brädfodringen försatts i gott skick, har kyrkan målats utvändigt. Stenfoten och trapporna har riktats, varefter den förra fogstrukits och den senare belagts med cement. I kyrkans inre har likaså reparationsarbeten utförts. Enligt det ursprungliga förslaget, skulle golvet i den södra flygeln upptagas och riktas, varvid nya träpelare under detsamma skulle insättas. Under arbetets gång visade det sig emellertid, att stolparna på vilka golvet vilar, voro över hela kyrkan så förruttnade, att de samtliga måste ersättas med nya, varför hela golvet varit upprivet.
     Reparationsarbetet, som pågått sedan medlet av juni och torde komma att slutföras denna vecka, har dragit en kostnad av omkring 3000 mark
     Kommittén som omhänderhaft reparationsarbetena, har visat en erkännansvärd pietet för kyrkans gamla utseende; den gula färgen å väggarna och de vita knutarna har bibehållits, likaså den gråvita färgen på den övre delen av tornet.

[Kyrkan i kapitlet Fakta.]

———

Barack på Torsön.

På förslag av stadsfullmäktiges ordförande, beviljades skogskommittén rätt att å Torsön låta uppföra en bostad för sådana arbetare, som vintertid därstädes äro sysselsatta med skogsavverkning för stadens räkning.

———

Brunnen invid norra tullen har, på förständigande av magistraten, av drätselkammaren insatts en pumpinrättning, sedan brunnen fördjupats med 3 alnar, varvid den blivit omkring 6 alnar djup. Kostnaderna härför hade stigit till omkring 200 mark. Stadsfullmäktige godkände det utförda arbetet.Brunnen utanför John Fors gård vid Jakobstadsvägen 3 är sedan många år tillbaka igenfylld och omvandlad till ”blomlåda”.
Foto: FL, juli 2005.


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.
Österbottniska Posten, 5 september 1913, nr 36, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Allmänna brunnar – vattentillgången av Lars Pensar.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-03-21.)