Från kyrkostämman 24 augusti  1917.
Från intendenten vid nationalmuseet i Helsingfors hade inkommit en förfrågan huruvida församlingen ville sälja, låna eller skänka till museet en av kyrkans sjuarmade ljusstakar. Sedan en talare föreslagit att den på orgelläktaren uppställda sjuarmade skulle lånas, beslöt stämman genom enkel omröstning nekande besvara den framställda frågan.

Småskolorna.
Föredrogs en från kommunalstämman i Nykarleby landskommun till kyrkorådet anländ skrivelse, vari meddelas att stämman på förslag av kyrkorådet och sedan av kyrkostämmans ordförande framlagt sin ståndpunkt i frågan, att de kyrkliga småskolorna i församlingen skulle upphöra med sin verksamhet med utgången av innevarande läsår. Tillika beslöts uttala såsom önskemål, att de kyrkliga småskolornas lärarinnor, vilka samtliga genomgått småskoleseminarium måtte få anställning vid de kommunala skolorna.


Österbottniska Posten augusti 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentarerna:

Från kyrkostämman
Nationalmuseet hade som princip att uppmana att nationellt betydelsefulla verk och föremål m. m. skulle sändas till nationalmuseet. Det ledde till en uppsjö av material som tillställdes museet. Idag ligger anseenliga mängder lagrade i utrymmen i södra Finland, medan man i bygdemuseerna kan få reda på att det och det har funnits i bygden men sänts till nationalmuseet. Medan allt fler ” säkra” utrymmen byggts runtom i landet, har vissa föremål återbördats, men i ringa omfattning. Nationalmuseet har laglig rätt att fordra att vissa ” saker ” skall insändas, men utan friktioner har det inte gått.

Småskolorna
Läroplikten 1921 gav Finland en position som ett av de främsta länderna inom folkbildningen. De små skolorna i kyrkans regi hade satt grunden till detta. I Vasa hade inrättats ett småskollärarinneseminarium som gav kompetens för de lägsta klasserna. När folkskolan infördes måste de med endast småskollärarinnekompetens vidareutbilda sig vid seminarierna i bl.a Nykarleby och Ekenäs om de var svenskspråkiga, för att få ordinarie tjänst vid en folkskola, De som avlagt studentexamen kunde via hospitantförfarande bli kompetenta för folkskollärartjänst.Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-05-08, rev. 2017-05-08 .)