Notiser sommaren 1917


Meddels offentlig arrendeauktion
, som anställes inför Drätselkammaren, fredagen den 18 innevarande maj kl. 6 e.m. försäljes till den mest bjudande: 1:0 Arrenderätten av den s.k. Borgmästars-äng vid Lippjärv om 12,35 hektar för 35 år. Minimiavgiften är bestämd till 125 mk per år sedan arrendatorn först fått åtnjuta 5 friår.

2:0 Bärgningsrätten för instundande sommar till Storgrundet, Leppogubben, (särskilda lotter), Djupstens holme, järnvägsvallen mellan Kovjoki och Andrasjön, en beteshage vid Andrasjön, Topeliusparken, esplanaderna, åbranten m.fl. platser inom staden.

Nykarleby den 6 maj 1917. Drätselkammaren.

[Gräsväxtauktioner och bärgningsrätter av Lars Pensar.]

*    *    *

 

300 årsjubileum. Hr. Hedström anmälde att staden 1920 fyller 300 år, i anledning varav fullmäktige borde i god tid vidtaga nödiga åtgärder för ett värdigt begående av denna minnesdag. Talaren föreslog att en mindre, populärt skriven historik över staden och dess öden bleve genom fullmäktiges försorg utarbetad och att frågan därom skulle upptagas till behandling redan nu. Förslaget, som vann enhälligt understöd, Bordlades tillsvidare.

6 juli 1917.

[Resultatet.]

*    *    *

 

Utgifterna för militära ändamål: Stadens kostnader för den härvarande inkvarterade militären stego under år 1916 till 24 565 mk, 84 p:i. För militärarbeten å annan ort [t.ex. Etseri och Murmansk, vallar vid sydkusten] utbetalades under samma tid 4 381 mk 70 p:i. Beräknar man även omkostnaderna om några hundra mark som staden fick vidkännas genom upphyrande av lokaler åt normalskolan, sedan normalskolhuset upplåtits åt militären, stiga utgifterna under fjolåret till omkring 29 500 mk.

Då stadens hemmavarande befolkning utgör knappt 1 000 personer, stiger denna extra beskattning i medeltal till omkring 30 mk per person. Under innevarande år torde kostnaderna för enahanda ändamål vara proportionsvis något högre.

[Frihets- /Inbördeskriget 1917–18.]

 

*    *    *

 

De stadsbor vilka ännu icke erhållit mjöl eller brödkort kunna avhämta dessa hos handl. V. Holmström

Nykarleby livsmedelsnämnd.


Österbottniska Posten sommaren 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-05-29, rev. 2017-05-29 .)