PARKEN.

Denna stad eger en särdeles vacker park, som efter stadens brand anlades på stadskommunens bekostnad af framlidne apotekaren Schauman i Jakobstad. Täckt belägen vid elfven, borde den med sin rika och saftiga grönska, sina behagfullt slingrande gångar och grönskande terrasser locka stadsborna till sig sommartid, Men nej, det förmår den icke. Det är endast litet den besökes af stadens bildade befolkning, som i stället plägar utsträcka sina promenader söderut åt Juthbacka till.


Läs mer: Topeliusparken i kapitlet Fakta.

 

Vid rådhusstämman den 7 juni beslöts:

1) att låta anstå med det föreslagna kanalarbetet tillsvidare eller till nästa år, därtill medel vid uppgörande av instundande års budget torde avvisas; varemot gatorna emellan kyrkoförvaltaren Lingonblads och målaren Haleins samt emellan skomakare Granlund och en staden tillhörig obebyggd tomt, emellan vilka den föreslagna kanalen även komme att ledas, under innevarande sommar iståndsättas och planeras, för att jämte angränsande gator upplåtas åt trafiken; vilka arbetens utförande överlämnas åt Drätselkammaren, som egde därtill använda medel, vilka blivit anslagna till upparbetande av de gator, till vilka den nya kommunikationsvägen skulle ledas till staden.
2) För åstadkommande av ett lämpligare och rymligare rådhus eller stadshus utsågs ett utskott, vilket egde inkomma med betänkande om ändamålsenligaste sättet att åstadkomma sådant, vilket betänkande sedermera skulle överlämnas till framdeles utlysande stämmas avgörande.
3) Föredrogs revisionsberättelsen över förvaltningen av stadens medel under förlidet år, och enär någon anmärkning däremot ej blivit gjord, lämnades ärendet dervid beroende.
4) Beslöts provisionellt utbyta lika andelar av oreglerade skoltomten och därtill närmare angränsande tomt för att åstadkomma bekvämare portgång till skoltomten.


Mellersta Österbotten, Österbottniska Postens föregångare nr 24/1882.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll med kommentaren:

Lite protokollspråk som jag till endel omskrev i nyare form. Att få ett lämpligare och rymligare rådhus kom sen att ta 90 år i anspråk!!!!!!!!

Kanalen och nya kommunikationsleden torde utspelats mellan nuvarande församlingshemmet och Scala-huset, såhär grovt uppskattat.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-02-06.)