Österbotten.
——
NYKARLEBY.

Eldsvådan på prostgåden.

A r b.  E.  M a r k l u n d  f å r  a v
S t ä d e r n a s  b r a n d b o l a g
1 0 0 0  m a r k  f ö r  v i s a d
r å d i g h e t.

    Städernas Allmänna Ömsesidiga Brandförsäkringsbolag, vari
Jeansborgs kyrkoherdeboställes byggnader äro försäkrade, har på framställning av bolagets härvarande ombud tilldelat arbetaren Edvin Marklund en gratifikation av 1000 mark som erkänsla för den sinnesnärvaro och rådighet han lade i dagen vid släckningen av eldsvådan i prostgården den 8 dennes. Beloppet överlämnades senaste lördag, en vecka efter branden, till Marklund i närvaro av ordföranden i församlingens boställsnämnd och stadens brandmästare.
    Det var till väsentlig del Marklunds förtjänst, att elden blev släckt, förrän den fått sådan omfattning, att hela byggnaden råkat i ljusan låga. Under släckningsarbetet skadade Marklund sin ena hand, då takstegen, på vilken han stod, brann sönder och började glida ned, varvid han för att inte störta utför den c:a 11 meter höga byggnaden nödgades gripa tag i en glödande takstol.
    Byggnaden var försäkrad för 250,000 mark, varav Städernas Allmänna Brandförsäkringsbolag för 120,000, men har i dagarna värderats till 375,000 mk.Vederbörande församlingsmyndighet har efter branden höjt försäkringen till byggnadens fulla värde.——

På kopian fanns även nedanstående. Eftersom det finns en sida med Berömda personer ..., så fick notisen följa med.

NORSK FORSKARE TILL
ÖSTERBOTTEN.

Prins Olavs lärare skall stu-
dera rättssedvänjor hos
Österbottnisk allmoge.

     Till Nykarleby anländer i det här laget jur. dr. Kristian Östberg, norske kronprinsens lärare i samhällskunskap. Dr Östberg har utgivit digra arbeten rörande norsk bonderätt och kommer nu att vistas en tid i Österbotten i syfte att studera vår allmoges rättssedvänjor.
     Vid nordiska forskarmöten är dr Östberg ofta med såsom föredragare. Senaste sommar talade han vid nordiska historikermötet i Stockholm om äldre inflyttning till Norge från Finland.
     Det är att hoppas, att den berömde forskaren skall här i Österbotten, folklivsforskningens Eldorado, finna något, som är för hans forskning värdefullt och därjämte ägnat att fördjupa kännedomen om nordisk bondekultur.

A. H.


A. H.är förmodligen Alfred Huldén, som själv skrivit böcker i ämnet.


Österbottniska Posten, nr 21, fredagen den 22 maj 1936.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar om Edvin.
Prästgården i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-06-06, första gången när nationaldagen var helgdag.)