Österbotten

——

Nykarleby.

Revolutionens svallvågor i Nykarleby.

I söndags på förmiddagen erhöll den härstädes förlagda militären budskapet om de stora tilldragelserna i Petrograd, och att det ryska folket gick sin frigörelsedag till mötes. Omedelbart vidtoges åtgärder, varigenom man kunde ge uttryck åt de glada känslorna. Bud skickades kring staden, att ett demonstrationståg skulle anordnas, och ½ 4-tiden stodo soldaterna samlade på torget, därifrån de med röda och vita fanor tågade längs stadens gator, under det de sjöngo frihetssånger och hurrade av alla krafter.

Till de fredliga demonstranterna slöt sig småningom en mängd stadsbor, vilkas antal snart blev lika stort som soldaternas.

Sedan demonstrationståget återvänt till torget, knäföllo soldaterna och förrättade bön, varefter kortare tal höllos och hurrarop rungade genom luften. Glädjeyttringarna för dagen anlöpte i allo utan anmärkningsvärda störningar, om man undantager ett försök att bräcka upp dörren till Utminuteringsbolagets vinkällare, vilket dock i sista ögonblick lyckligen avvärjdes.

I måndags vid 1-tiden ordnades soldaterna åter till demonstrationståg. Färden ställdes nu till seminariet, vars elever militären önskade få med i ledet. Lektionerna upphörde, seminaristernas hornkapell spelade och stora människomassor, varav även ett antal landsbor, strömmade till. Tåget återvände till staden och fortsatte längs gatorna. En av de politiska fångarna hade nu ankommit och slöt sig till ledet. Då militären erhöll kännedom härom, hyllades han på det varmaste. Han bars av soldaterna, medan hurraropen ljödo. Återkomna till torget samlades folkmassorna framför Föreningsbankens trappa, där häradsskrivar S. R. Jernström talade högstämda ord till soldaterna såsom representanter för det numera frigjorda Ryssland. Talet åtföljdes av kraftiga leverop, varefter demonstrationen avslöts med hornmusik och slutligen Vårt land, som sjöngs med blottade huvuden av de närvarande.

Kl. ½ 5 på eftermiddagen förrättades en kort gudstjänst i stadens kyrka. Därvid höll pastor O. Moliis-Mellberg ett av varm fosterländsk lyftning buret religiöst tal, efter vars slut den talrika menigheten sjöng ”Välsigna, Herre, och bevara vårt finska folk.”


 *

I början av veckan häktades härstädes fänriken Selevertskoff och avsändes härifrån. Häktningen torde icke haft sin grund i att han vägrat ansluta sig till de revolutionära, utan snarare berott på det hänsynslösa beteende han ådagalagt gentemot manskapet.

 *

Stadsfullmäktige sammanträdde i går på aftonen för att behandla frågan, huruvida några särskilda åtgärder vore av behovet påkallade härstädes i anledning av statsvälvningen. På förslag av hr Spolander beslöts härvid att hos magistraten föreslå att denna skulle omedelbart vidtaga åtgärder för ortspolisens ställande under magistratens överinseende. Man hoppades, att frågan härom skulle kunna ordnas i godo med stadens polischef, så mycket mer som denne själv uttalat önskemål i samma riktning.

 *

Ryska regeringens manifest till Finlands folk, varigenom alla olaglighetsförfoganden ända sedan 1890-talet upphäves, kommer att uppläsas offentligt å stadens torg (från Föreningsbankens trappa) i lördag kl. 12 på dagen. Akten torde komma att inledas med musik och avslutas med sång. Vi hoppas att ortsbefolkningen tillstädeskommer. Allmän flaggning har sedan manifestets emanerande förekommit dagligen i ett flertal städer, och vi uppmana befolkningen att även här vidtaga anstalter härför. Våra inhemska flaggor kunna numera obehindrat upphissas. T. o. m. på senatsborgen i Helsingfors har den rödgula lejonflaggan svajat sedan onsdagen.


Österbottniska Posten nr 21/1917.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Den julianska kalendern, som följdes i Ryssland gör att tidpunkten för revolutionen anges varit i februari. Därför finns två benämningar på samma tilldragelse, februarirevolutionen och marsrevolutionen!
     Redogörelsen är skriven av redaktören Paul Nessler. Den har citerats av flera skribenter, bl.a. Erik Birck i mer eller mindre exakt återgivning.
     Den ryska revolutionen finns beskriven i ett flertal texter på nätet. Någon yttrligare version behövs inte i detta sammanhang.


Läs mer:
I Revolutionen 1917 och händelserna i Nykarleby av Erik Birck är inledningen delvis ordagrant citerad.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-01-06, rev. 2017-03-15 .)