Tema ringmärkning


Ringmärkt fågel. Då fiskaren Wilhelm Blomqvist den 25 aug. vittjade sina gäddkrokar utanför Fröjsölandet, befanns en stor mås, förmodligen havstrut, ha slukat ett gäddbete och fastnat på kroken. Omkring fågelns tars var fäst en aluminiumring med inskriptionen »6537. Return Riksmuseum, Stockholm». Ringen har sänts till den uppgivna adressen. Efter det kroken och ringen lösgjorts, flög fågeln gladeligen sina färde. Då den var så pass litet skadad, hade det väl varit bäst att låta ringen vara kvar och endast avläsa och anteckna inskriptionen. Intressant vore att få veta, när och var fågeln ringmärkts och vilken måsart den representerar. Allmänheten uppmanas att i fall som detta icke sky litet besvär utan förfara som Wilhelm Blomqvist och till vederbörlig ort frambefordra ring, som tillvaratagits hos märkt fågel.


Österbottniska Posten 31 augusti 1934, nr 35, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Skickade notisen till jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet och fick snabbt svar av Thord Fransson:


Tack för rapporten om den ringmärkta fågeln. Ifall någon uppgift ej stämmer ber vi er meddela oss.


Riksmuseet

 

 

6537  (ej insänd)

Ring:

 

Ringmärkt:

 

Art:

Havstrut                Larus marinus

Kön/status:

 

Ålder:

Bounge [Vad tusan är baunsch för ålder, tänkte jag först, men strax därefter insåg jag att dte var bo-unge.]

Datum:

1934-06-03

Plats:

SVERIGE, HÄESINGLAND, GUNNARSHÄLLORNA VID AGÖN

Koordinater:

61°32' N 17° 20' E

Återfynd:

 

Datum:

1934-08-25

Plats:

FINLAND, VAASA/VASA LÄN, NYKARLEBY, FRÖJSÖLANDET

Koordinater:

63° 33' N 22° 20' E

Fynddetaljer:

Fångad och släppt. Fångad i fälla för annan fågelart eller annat djur (även fiskeredskap).

Art:

Havstrut

Kön/status:

 

Ålder:

 

Förfluten tid: 83 dagar, Avstånd / riktning (orthodrome): 340 km / 47° NERapporten.


*     *     *Gunnarshällorna finns sydväst om Agön som i sin tur finns mellan Söderhamn och Hudiksvall. När jag var i färd med att föra in detta, kom ett vinnarmail angående en Hedström-bok. Säljaren bor i Enånger ca 20 km väster om Gunnarshällorna.*     *     *


Den 2 juni tillhandahöll Fransson det insända brevet med kommentaren:

När jag var inne på museet senast letade jag fram originalbrevet till rapporten om havstruten. Det var inte fiskaren själv som rapporterade den utan en annan person. Det framgår inte hur han fick uppgiften från fiskaren.

Med vänliga hälsningar

Thord


Skrivet på Finska kennelklubbens brevpapper. Riksmuseets noteringar på brevet kursiverade.

Klar
Inkom den 31/8 34

Havstrut

Riksmuseum, Stockholm.

     Den ringmärkta fågeln tillvaratogs av fiskaren Wilhelm Blomqvist utanför Fröjsölandet i Nykarleby skärgård, Finland, den 25 aug. Fågeln hade slukat ett gäddbete och fastnat på kroken.
     Intressant vore att få veta, när och var fågeln ringmärkts ävensom vilken måsart den representerar. Efter beskrivningen att döma var det förmodligen en havstrut. Sedan kroken och ringen lösgjorts, flög fågeln gladeligen sin färde. Då den var så pass litet skadad, hade det väl varit bäst att låta ringen sitta kvar och endast avläsa, anteckna och uppge inskriptionen.

Högaktningsfullt:  
Gustaf Stormåns.

Adr. Åggelby, Finland

6537
Märkt av Nils Höglund Woxna Marmaverken [10 km väster om Söderhamn.]
29/8 34
Svar 3/9 -34


Läs mer:
Brevet.
(Inf. 2021-06-02.)

*     *    *


Fanns det mer om ringmärkning i ÖP? Ja, det gjorde det!

Den ringmärkta fågeln i n:o 35 av denna tidning omtalades att fiskaren Wilh. Blomqvist på en gäddkrok fångat en ringmärkt fågel. Från Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm dit ringen återsänts meddelas nu, att fågeln ifråga var en havstrut och ringmärktes den 3 juni 1934 vid Agön, Hudiksvall. Ringmärkningarna utföras som bekant för att studera fåglarnas flyttningsvägar.


Österbottniska Posten, 14 september 1934, nr 37, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *    *


Ringmärkta fåglar.

Från redaktören för Danske fugle, P. Skovgård i Viborg, Danmark, har undert. fått meddelande om fyra ringmärkta fåglar, som varit försedda med Palméns ringar jämte en anhållan om närmare upplysningar rörande dessa fåglar. De äro:

  • en kråka med ring 1421 skjuten vid Bavorholt på Fyn, Danmark, den 17/III 21;
  • en fiskmås med ring 322; tillvaratagen i december 1919 på vadet (ebbstranden) vid Terschelling utanför Zuidersee i Holland.
  • Dessutom en rovfågel med ring 902, skjuten den 18 mars 1923 vid Ferriére-la-Petite i Nordfrankrike
  • samt en »grive mauvais» [rödvingetrast] märkt med ring 2021, skjuten den 30 november 1923 vid Sain-Leger de-Hontbrillais (Vienne), Frankrike.

Om de två förstnämnda fåglarna har klarhet vunnits. Professor K. M. Levander har haft vänligheten söka reda på hithörande anteckningar i Palméns ringmärkningsarkiv och funnit att kråkan 1421 ringmärkts den 7/VI 16 av seminaristen Alex Fellman i Kovjoki by vid Nykarleby. Fiskmåsen 322 hade ringmärkts av artisten J. Snellman i Finbo, NW Åland, den 7/VII 18.

Däremot svävar man i okunnighet om var och av vem »rovfågeln» 902 och »grive mauvais» 2021 blivit ringmärkta. Ringarna äro Palméns. Återstår sålunda ej annat än att vädja till alla de personer landet runt, som i tiden erhållit ringar av Palmén med en anhållan att noga granska sina anteckningar och lämna närmare besked av alla sina ringmärkningar till professorn K. M. Levander, adr. N. Järnvägsgatan 13, Zool. museet. Endast genom minutiös noggrannhet från ringmärkarnas sida kan ett gott resultat vinnas i fråga om fåglarnas flyttningar. lakttages en sådan noggrannhet icke, blir all ringmärkning meningslös.

Helsingfors, den 17 aug. 1924. Ivar Hortling. Ordf. i O. F. F.


Österbottniska Posten, 29 augusti 1924, nr 35, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *    *


Ringmärkt fågel.
Den 8 okt. anträffades på en holme i Nykarleby skärgård en kricka, som på den ena tarsen bar en kopparring med följande inskription: »Inform. Orielton Dacory, Pembroke, Britain 697.« Anmälan om fyndet gjordes omedelbart. Enligt uppgifter från Pembroke ringmärktes fågeln den 2 dec. 1935 i södra Wales. Detta fynd är det första, som inrapporterats till Pembroke från Finland. Avsikten med ringmärkning av fåglar är ju att utröna fåglarnas flyttningsvägar. Tag därför vara på alla de ringar, vilka finnas anbragta på fåglarnas tarser, och lämna dem till någon för saken intresserad person, som åtager sig att insända rapport till vederbörande. G. F.


Österbottniska Posten, 30 oktober 1936, nr 44, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

*     *    *


Fiskar märks också, men då förstås inte med en ring, utan med en plåtbricka fäst med en tafs. En på så sätt av Söttvattenslaboratoriet på Drottningholm märkt sik och fångad av Lars Sjöholm köpte vi i slutet på sjuttiotalet. Borde vid tillfälle luska lite i det fyndet.


Läs mer:
Fler Tema.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-05-23, rev. 2024-04-28 .)