Nykarleby seminarium 60 år.


En värdig och vacker årsavslutning.

Seminariet avslutade den 10 dennes sitt sextionde läsår med en stämningsfull högtidlighet. Sedan 2 verser av sommarpsalmen 401 sjungits och bön förrättats av direktor, utförde seminariets orkester, dirigerad av lektor M. Castrén, 4 med bifall mottagna musikstycken, varefter följde gymnastik av I klassens elever ute på sportplanen under t. f. lektor Rosténs ledning. De trevliga och till pianoackompanjemang väl utförda rörelserna, vittnade om den unga lärarens skicklighet och goda ledarförmåga.

Under en halv timme voro de närvarande sedan i tillfälle att taga elevernas utställda arbeten och teckningar i betraktande. Därefter fortsattes programmet i festsalen, där eleverna under lektor Castréns ledning sjöngo några vackra sånger, varefter den av skalden Joel Rundt skrivna och av kompositören Bengt Carlsson tonsatta kantaten, som ingår på annat ställe i dagens blad, framfördes. Ackompanjemanget sköttes av en trio; piano, violin och violoncell; recitationen utfördes av lektor O. Holmqvist och eleven Ivar Holm, solosången av spelläraren M. Stark och körsången av elevkvartetten. Det vackra innehållet och de mäktiga slutackorden kvarlämnade ett djupt intryck.

Sitt avslutningstal inledde direktor N. A. Fougstedt med att framhålla, att seminariet nu uti sex decennier fullföljt sin uppgift att utbilda lärare för Finlands svenska folkskolor i huvudsaklig överensstämmelse med de riktlinjer, som vår folkskolas fader Uno Cygnaeus utstakat för vårt folkskolväsende, men att vi nu synas stå inför betydelsefulla förändringar, om planerna på hela vårt skolväsendes omdaning till ett enhetssystem med folkskolan som bottenskola kommer att förverkligas. Om detta system genomföres, komma allt större krav att ställas på folkskolläraren och lärarutbildningen. Men oberoende av om dessa planer komma till förverkligande eller icke, har seminariet att fortsätta sitt arbete med all den plikttrohet och samvetsgrannhet, varuti de lärare, som förut arbetat vid seminariet, givit vackra föredömen.

Därefter ägnade direktor varma minnesord åt var och en av de seminariets lärare och lärarinnor, som under de senaste 10 åren avlidit eller avgått med pension, uttalande seminariets vördnadsfulla tacksamhet för deras hängivna och framgångsrika arbete för den svenska folkbildningen i vårt land. Även till alla dem, som under de gångna 10 åren som vikarier verkat vid seminariet, uttalade direktor ord av tacksamhet, erkännande, att de alla med nit och intresse här utfört ett gott arbete.

Angående elevantalet anförde direktor, att detsamma då seminariet firade sin 50-årsfest var 92. Efter år 1923 steg elevantalet för varje år, så att det läsåret 1927—28 utgjorde 138, varefter det åter nedgått, så att i år 94 elever varit inskrivna. Under de senaste 10 åren ha 240 lärarkandidater eller i medeltal 24 om året dimitterats mot 12 i medeltal under de första 50 åren av seminariets tillvaro. Dessutom ha 49 kvinnliga och 21 manliga hospitanter under dessa 10 år vid seminariet vunnit kompetens för lärarinne- eller lärartjänst. Av de dimitterade ha 11 varit rikssvenskar och 7 estlänningar.

Vidare omnämndes, att seminariet under de sista 10 åren fått mottaga 8 nya stipendiefonder, att den donerade summan utgör 22,350 mark, samt att hela beloppet av seminariets fonder nu stiga till i runt tal 90,000 mark. Direktor uttryckte seminariets tacksamhet mot alla dem, som genom donationer visat ett osjälviskt intresse för bildningsarbetet och vände sig därvid särskilt till lektor Castrén, som detta år stiftat en ny stipendiefond samt ökat av henne förut donerade fonder, vilka samtliga avse att befrämja musik- och sångsträvandena bland seminariets elever.

Angående det nyss förflutna verksamhetsåret nämnde direktor bl. a., att sorgen hemsökt seminariet, i det att såväl en lärare, lektor Niilo Böök, som en elev, lärarkandidaten Armas Holmberg och även en elev i övningsskolan, Åke Sund, avlidit, samt yttrade några varmhjärtade minnesord.

Därefter vidtog dimissionen, varvid direktor till de avgående 24 lärarkandidaterna yttrade ord av erkännande för att de flesta bland dem under sin studietid berett sina lärare endast glädje samt talade till dem ur hjärtat gående avskedsord i anslutning till några ord i Z. Topelius dikt vid seminariets invigning och i den nyss framförda kantaten. Efter avslutningen voro seminariets lärare med familjer, de dimitterade kandidaterna och deras egna ävensom f. d. elever, som infunnit sig till avslutningen, inviterade till direktorn på kaffefrukost.

Följande kandidater erhöllo dimissionsbetyg:


Österbottniska Posten, 16 juni 1933, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Seminariet 50 år.
Seminariet 70 år.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-10-26, rev. 2024-03-30 .)