10 smugglingsnotiser anno 1932


Förbudslagen, som var i kraft från 1 juni 1919 till 5 april 1932, ledde till en omfattande spritsmuggling. När förbudet upphävdes kunde båtar lastade med hundratusentals liter sprit helt lagligt anlöpa landet. Smugglarna gick då över till kaffe och kakao främst, men även i mindre omfattning diverse begärliga varor, t.ex. tvål och siden.


Hästar och sprit i beslag. Vid nyårstiden överraskade nykterhetspolisen i Soklot ett par personer, vilka voro i färd med att transportera 380 liter sprit med häst och släde. Lasten, hästen och släden beslagtogs.

Sjöbevakningen beslagtog senaste söndagsdygn på Grisselön i Socklot skärgård sprit jämte en häst och en släde. Spriten forslades av en känd spritsmugglare från Soklot, som i sinom tid kommer att stå till svars inför rätta.

Hästen är av den beskaffenhet, att den sannolikt kommer att avlivas.

Polisen i Bennäs beslagtog på fredagen ett hästfordon, som av allt att döma var på väg från Soklot. Vid närmare undersökning av fordonet framgick det, att detsamma innehöll icke mindre än 27 kanistrar om 10 liter eller sålunda inalles 270 liter sprit.

Av alla tecken att döma hade mannen som körde foran, och som är hemma från Jakobstad samt tidigare är känd för dylika affärer, haft för avsikt att föra kanistrarna inåt landet för att avyttra dem där.Nr 2/1932.*       *       *Två smuggelspritkanistrar à 10 liter, som varit blank bleckplåt, men målats vita på grund av rostangrepp. Nu flagar färgen så snart är de blank bleckplåt igen med diverse rostangrepp. De användes bl.a. av partiaffärerna att sälja sirap i, sedan de beslagtagits och tömts på sitt ursprungliga innehåll. Förstoring.*       *       *

Standardaffärens slutakt.

Fortsatt dödsundersökning angående bondesonen Lennart Ahlströms död i samband med beslaget av spritskutan Standard, verkställdes i tisdags inför häradsrätten i Nykarleby tingslag.

Lennart Ahlströms fader, Otto Ahlström, yrkade genom sitt rättegångsombud R. Koponen, ansvar å förra sjöbevakningsmannen H. Lindqvist för mord samt ersättning för begravningskostnaderna. Svarande Lindqvist var själv närvarande och som hans rättegångsbiträde fungerade v. häradshövding Ruben Österberg.

Sjöbevakningen representerades av kommendörkapten Enqvist.

Aktor B. Nyman inlämnade ett sakkunnigutlåtande från kriminalcentralen i Helsingfors angående den kula som genomborrat Ahlströms huvud. I detta konstaterades att den dödande kulan inte kunde ha avlossats med ett militärgevär, utan med ett kort vapen, en parabellum eller mauserpistol. Svarande Lindqvist bar vid tillfället i fråga ett militärgevär. Under sådant förhållande kunde inte aktor förena sig i ansvarsyrkande på Lindqvist.

Vittnet Halmes utsago, att L. skjutit A, kunde förty inte hålla streck.

Advokaten i målet Koponen och Österberg, uppläste vardera ett längre slutpåstående och överlämnade målet till avgörande. Ombudet Österberg förbehöll sig fortfarande rätt att yrka ansvar å vittnet Halme för mened.

Dom i målet avkunnades i onsdags och frikändes svaranden Lindkvist från ansvar i saken. Rättegångskostnaderna kvitterades parterna emellan. Domen underställdes hovrättens prövning.

Nr 6/1932.*       *       *

Spritfartygen Mercur och Orpheus har gått under på Bottniska viken under den senaste stormen.

Nr 6/1932.*       *       *

Dödsskottet på Kronoby-åsen.

Som känt inträffade senaste sommar ett spritbeslag på Kronoby-åsen varvid polisen var tvungen att öppna eld mot en flyende smugglarbil, och att därvid Jarl Willman från Nykarleby dödades. Med anledning härav väcktes åtal mot poliskonstapel M. Kuusela i Gamlakarleby. Målet har slutbehandlats inför urtima ting i Kronoby varvid poliskonstapel Kuusela dömdes till 6 månaders villkorligt fängelsestraff. Dessutom ålades han att erlägga begravningskostnader med 1000 mk, samt att i obduktionskostnader erlägga 300 mk och i vittnesarvoden 300 mk.

Konstapel Kuusela hade, ehuru tjänstledig, utan förmans befallning, åtagit sig tullbevakning inom 5 km rayonen.

Nr 15/1932.


Kommentar av L. P.

Denna händelse blev mycket omtalad och när offret, som var bror till Gunnar Willman, begravdes, omtalas att så stor folkmassa har varken före eller senare tagit del av en begravning i Nykarleby kyrka.

 *       *       *

Smugglare gripna i Soklot skärgård.

I lördags vid 12-tiden på dagen upptäckte sjöbevakningens båt ”Kvarken” mellan Stubben och Soklothällan i Soklot skärgård en motorbåt som på släp förde en roddbåt. När patrullen begynte nalkas, kunde man från densamma se, huru manskapet i motorbåten var sysselsatt med att kasta last över bord. Sjöbevakningen uppfiskade sålunda 10 paket cacao à 5 kg samt 4 paket rostat kaffe à ½ kg, som flöt omkring och inte hunnit sjunka. I motorbåten befann sig tre män, av vilka en från Jakobstad, en från Soklot och en från Nykarleby. Männen jämte motorbåten togs omhand och fördes till Jakobstad.

Vid förhör som männen underkastats, ha de uppgivit att de ingenting haft att skaffa med smuggelgodset utan att de befunnit sig på en vanlig lustfärd.

De torde dock ha svårt att klara sig undan, enär bevisen mot dem är fullt klara. Bl.a. påträffades hos en av männen ett kvitto på ett fat bensin som inköpts på svenska sidan, och vidare har motorbåten tydliga spår av smuggeltrafiken.

Numera har dock männen kommit på andra tankar och erkänt att de kastat överbord 18 säckar kaffe samt inalles 50 kg cacao. Varje säck innehöll 60 kg [kaffe]. Männen hava försatts på fri fot men komma givetvis att inför domstolen få svara för smugglingsförsöket.

Nr 30/1932.*       *       *

Smugglarna dömda.

Såsom tidigare omtalats överraskade sjöbevakningens patrullbåt den 23 sistlidna juli mellan Stubben och Soklothällan en motorbåt vari befunno sig målaren Hugo Palmlöf från Jakobstad, bondesonen H. L. Eriksson från Soklot och Tor Erik Hägglöv från Nykarleby. Då männen funno sig observerade av patrullbåten, kastade de överbord sin last, men i bevakningsmännens händer råkade dock 50 kg cacao och 2 kg bränt kaffe. Sedermera erkände männen att de i Sverige inköpt 18 säckar kaffe à 60 kg samt 50 kg cacao, vilka varor de haft för avsikt att insmuggla i landet.

Smugglarna stod i måndags åtalade inför rådsturätten i Jakobstad, som dömde svarande Hägglöv för tullförsnillning till 50 dagsböter à 10 mk, eller till 500 mk böter, samt W. Eriksson för medhjälp, därtill för seglationsbrott, tillsammanlagt 60 dagsböter à 10 mk eller 600 mk böter. Palmlöf dömdes för medhjälp till tullförsnillning till 40 dagsböter a 10 mk eller 400 mk böter. Beslagtagna 50 kg cacao och 2 kg kaffe förklarades förbrutet och vidare ålades svarandena gemensamt eller den som tillgång äger, att ersätta staten det överbordkastade kaffet med 16800 mk.

Nr 32/1932


Kommentar av L. P.

Det var inte enbart sprit som var en begärlig smuggelvara, som av referatet framgår. I allmänhet fick smugglarna ett Robin Hood skimmer över sig och betraktades kanske inte heller som egentliga skurkar. Försök har gjorts att uppskatta hur stor del av smuggelgodsmängden som myndigheterna beslagtog. Siffror på 10–15 % har framkastats. Det skulle betyda att minst 85 % av smuggelgodset kom i land och kunde distribueras och förstås sen konsumeras.

 *       *       *

Smugglarna överraskades av flygmaskinen.

Sjöbevakningens i Vasa stationerade flygmaskin L.K. 3 gjorde torsdagskväll ett gott kap, enl. vad Wbl erfarit. Med fyra man från sjöbevakningen ombord gick flygmaskinen ut på spaning i Kvarken och strax före 9 observerade man mitt i Norra Kvarken en motorbåt, som var på väg över från svenska sidan och möjligen kunde misstänkas för att vara ute i olovliga ärenden. Båten prejades och befanns vid närmare undersökning inneha last av 11 säckar kaffe. Besättningen utgjordes av Leo Lindfors, Emil Asplund och Erik Johan Bertell, alla tidigare kända av tullen och sjöbevakningen för smuggelaffärer.

De tre smugglarna gjorde stora ögon, då rättvisan på detta oväntade sätt slog ned på dem från himlen i en flygmaskins skepnad. Det kan man förstå. Smugglingen blir efter detta en alltmer riskabel hantering.

Då de från Sverige smugglade kaffesäckarna vanligen hålla omkring 60 kg, blev sjöbevakningens byte denna gång omkring 660 kg. Dessutom fanns i båten 5 kg cacao.

Nr 33/1932. Domen kom fem veckor senare.


Kommentar av L. P.

Sjöbevakningen hade i början av året erhållit ett Junkers flottörplan som stationerades i Vasa. Ibland gick det ned i Granskärssundet där det lurpassade på trafiken, och eftersom det var försett med radio kunde det kommunicera med andra vaktenheter i området. Vid det nämnda beslaget skall en av de ombordvarande på smuggelbåten sedan berättat för sina åhörare att ”han kom som en stouran fågel ” när de blev prejade av flygplanet.

 *       *       *

Smugglare har åter råkat fast.

I fredags på morgonen råkade åter två bröder Haglund från Soklot fast utanför Hällgrund, och deras motorbåt togs i beslag jämte lasten, som bestod av en låda cacao à 50 kg och 155 st finare tvålar. Bröderna Haglund hade i Umeå inköpt 4 lådor cacao och 10 lådor tvål a 100 st. När de funno sig observerade av sjöbevakningens flygmaskin kastade de likväl den del av lasten, som icke fanns i båten vid beslaget överbord. Förhör med bröderna Haglund har verkställts inför polisen i Jakobstad.

Nr 34/1932.*       *       *

Sjöbevakningaväsendets bevakningsbåt A.V. 68 gjorde i onsdags tidigt på morgonen ett större kaffebeslag ute på havet mellan Hällgrundet och Mässkär. När A.V. 68 vid 5-tiden på morgonen befann sig på patrullering, observerades i närhet av Hällgrund en större motorbåt. på inkommande. Från A.V. 68 gavs med ljusraketer stoppsignal till motorbåten, men dess besättning stannade inte båten utan fortsatte obekymrat om varningarna. Sjöbevakningsmanskapet avlossade då några skarpa skott, vilka hade åsyftad verkan. Motorbåten stannade och sjöbevakningsmännen tog den under närmare granskning. Härvid framgick att båten förde en last om sammanlagt 23 säckar kaffe à 60 kg, eller således 1380 kg Samt dessutom 3 lådor cacao om 50 kg vardera. Ombord på motorbåten befunno sig trenne redan tidigare bekanta smugglare, nämligen bondesönerna Gunnar Felix Villman, och Gunnar Segervall från Soklot, samt målaren Palmlöf från Jakobstad. Alla tre fördes till polisen i Jakobstad.

Vid förhör som verkställdes med de anhållna, uppgåvo de att de i måndags med motorbåten begivit sig till Umeå på svenska sidan dit de anlände på tisdagsmorgonen. Här hade de inköpt de beslagtagna varorna samt redan samma kväll åter styrt kosan mot hemlandet. Villman har uppgivit, att han är ägare till båten som den beslagtagna lasten. Målet mot smugglarna kommer upp den 12:te dennes.

Nr 35/1932.*       *       *

Vid rättegången den 12 sept. behandlades två mål, det ena mot bröderna Hugo Rafael och Alvar Vilhelm Haglund från Storsoklot, som för tullförsnillning och seglationsbrott dömdes till sammanlagt 70 dagsböter à 10 mk eller 700 mk. Det beslagtagna smuggelgodset förklarades förbrutet till kronan. Dessutom ålades svarandena att i vederlag till kronan erlägga för 800 tvålar 2000 mk och för 150 kg cacao 1950 mk och för den använda motorbåten, som ägdes av annan person, 7000 mk.

Den 31 augusti beslagtog sjöbevakningen utanför Hällgrund en motorbåt jämte last, bestående av 23 säckar kaffe à 60 kg och 3 lådor cacao a 50 kg samt 3 meter sidentyg.

I båten befunno sig bondesönerna Gunnar Felix Vilhelm Willman och Gunnar Wilhelm Segervall samt målaren Hugo Palmlöf från Jakobstad. Envar dömdes till böter, 500 mk var, dessutom Villman för seglationsbrott till 200 mks böter. Det beslagtagna varupartiet och motorbåten förklarades förbrutna till kronan.

Nr 37/1932.

Kommentar av L. P.

De beslagtagna mängderna sprit, främst estnisk, polsk sprit utgjorde det första halvåret 1931, 317 000 liter och det första halvåret 1932 då förbudslagen var i kraft 148 000 liter.

Den österbottniska skärgården med ett virrvarr av holmar, kobbar, skär och grund gynnade smuggeltrafiken i hög grad. Kvantiteterna som togs i land distribuerades sedan huvudsakligen vidare inåt landet med välfungerande logistikkedjor. Blev det böter och beslag betalade följande ”lyckade” resa den föregående förlusten. De flesta smugglare blev inte förmögna, men någon enstaka kunde lägga en ekonomisk grund till en senare lyckad affärsverksamhet.

 

Nr 37/1932.

Österbottniska Posten 1932.


Läs mer:
Blodig drabbning vid Torsö. 1 död och fyra sårade samt mer om smuggling.
En snapshot-skildring från den 5 april anno 1932 i Nykarleby när förbudslagen upphävdes.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-05-04, rev. 2021-12-28 .)