Effektiva snökedjor för bilar.

Vid biltävlingarna i Jakobstad senaste söndag avprovades en av hr John Jouper utexperimenterad typ av snökedjor, och fungerade dessa till bilmännens stora belåtenhet. Sålunda hade 2:dra pristagaren på 30 km, Vestersund, på sin ”Pontiac” ringarna försedda med de nya kedjorna, och framhöll han efter tävlingen särskilt den stora körsäkerhet, bilen genom desamma erhöll. Pristagaren Vesterlund hade jämväl sina ringar skodda med de nya kedjorna.

Påfrestningarna vid tävlingarna i fråga voro synnerligen stora, ty banan utgjorde en s.k. terrängbana med svåra kurvor. Tack vare konstruktionen arbeta de nya kettingarna särskilt kraftigt i kurvorna och förhindra bilen att skrinna.

De nya snökedjorna äro som sagt utexperimenterade av verkmästaren vid Joupers fabrik, tillverkare av de välkända patenterade Joupers automobilresårerna. De ifrågavarande snökedjorna äro naturligtvis avsedda för all slags vinterbiltrafik, och ha de visat sig vara effektiva också i djup snö. Snökedjorna äro nämligen försedda med isbroddar, vilka förhindra slirning. Svårigheten att få dessa broddar hållbara ha efter ingående och långvariga experiment slutligen övervunnits, varför firman Jouper nu utsläppt de nya kedjorna i handeln. Bilmännen komma otvivelaktigt att hälsa den nya uppfinningen med stor tillfredsställelse, ty en verkligt effektiv snöketting har hittills saknats hos oss.

Patent har sökts på uppfinningen.Österbottniska Posten nr 11september 1932.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Joupefabriken av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-10-11, rev. 2012-10-11 .)