Hej,
sänder några minnesbilder från första fredssommaren. Sollefteåhjälpen var mycket uppskattad och i allas tankar. Värt att komma ihåg i dagens välllevnadssituation.

  SOLLEFTEÅ bereder åter Nykarleby glädje.

     På tisdagen ankom till Nykarleby en andra livsmedelsförsändelse från Sollefteå, vår storstilade fadderort i SVERIGE. Det var inalles 1005 kg, dvs exakt samma mängd och samma varor som i den första försändelsen i slutet av april. Som bekant har kommittén i Sollefteå tillsvidare utlovat 6 dylika försändelser, vilket måste betecknas som något alldeles enastående i sitt slag. Nykarleby känner stor tacksamhet över att ha en så minnesgod fadderort.
    Fraktsedeln upptog följande varuslag och mängder: 575 kg vetemjöl, 144 kg margarin, 150 kg ärter, 57 kg makaroner, 25 kg karameller, 24 kg tvål, och 28 kg kaffe. Vid kontrollvägning som företogs på stationen av tvenne kommittémedlemmar i närvaro av stationspersonal, framgick det, att »järnvägsråttor» åter varit i farten. Sålunda saknades 2 kg karameller, 1 kg margarin, 6 kg ärter som sannolikt hade runnit ut, och ett tiotal tvålbitar, vilket allt bestyrktes av stationsfunktionär. I övrigt voro varorna i gott skick.

*

Ny utdelning

      Fadderortskommittén sammanträdde på onsdagen, och därvid beslöts i enlighet med kommitténs tidigare planer, att en större utdelning av varor åter skall företagas. Utdelningen sker i rådhusets förrum förstkommande tisdag kl. 12—14. Därvid kommer alla karameller i lagret eller 43 kg, allt margarin och ärter och likaså allt vetemjöl — något över 80 kg — att utdelas.
     Alla barn födda 1930 och senare och med livsmedelskort från staden erhålla denna gång vart och ett följande ransoner: 150 gr karameller, 0,5 kg margarin och 1 kg ärter. Då efter denna grundranson ännu finnes kvar en mindre mängd margarin och ärter, kommer denna rest efter prövning av hälsosystern och diakonissan att som extra ranson utdelas åt mindre bemedlade barnrika familjer och åt vissa svaga och sjukliga personer.
     Slutligen ansåg kommittén att stadens övriga invånare också åtminstone en gång borde få känna sig vara föremål för sollefteåbornas direkta välvilja, i synnerhet som barnen tidigare fått vetemjöl och minst fyra sändningar ännu äro att vänta. Vid samma utdelning på tisdagen kommer därför varje i staden skriven person, som är född 1929 och tidigare, att tilldelas 1 kg vetemjöl. All utdelning sker nu gratis, och en äldre person från vart hushåll bör infinna sig för att utfå hushållets hela tilldelning. Den återstående delen i gåvolagret uppbevaras av kommittén. Mot höstsidan kommer bl.a. tvål åter att utdelas åt barnen.

*  *  *

     — — — Även på idrottens område blåsa friska vindar i detta nu. Uppslutningen kring förra söndagens tävlingar var ingalunda att förakta och åtminstone ett par av resultaten stå sig t.o.m. i en rätt hård konkurrens. Löpningen har dock hittills icke helt lyckats bli populär här i nejden, men nu har NIK tagit initiativ ett stadslopp,»Nykarleby runt». Loppet är öppet för alla klubbar i nejden och NIK ställer upp en pokal som vandringspris i lagtävlingen. Genom att göra hela staden till idrottsplats, kommer säkert såväl de aktiva som åskådarnas intresse att vara på helspänn instundande onsdag.

      Som socker på botten kommer ytterligare denna vecka meddelandet om att vi åter blivit ihågkomna av våra vänner i Sollefteå. Vi är övertygade om att mången husmors ansikte lyser som solen i Karlstad, när hon läser om de nya gåvoförsändelserna och utdelningen av desamma. I tankarna sända vi våra vackraste vårblomster till faddrarna i Sverige och vira in i buketten våra varmaste känslor av tacksamhet för minnesgod och kärleksfull omtanke om »de fattiga släktingarna». Ortskommittén bör även få en blomma för osjälviskt uppoffrande av tid och arbete vid den ingalunda lätta fördelningen av gåvorna.

Effe, signatur för Johannes Åbonde.


Österbottniska Posten juni 1945.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


Läs mer:
Ransonering i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-06-01.)