N y k a r l e b y.

Blixten antände gård i staden.

Splittrade träd och förorsakade avbräck i belysningssystemet och telefontrafiken. Skyfallsartat regn.


På söndagen och måndagen inträffade åska och riklig nederbörd i stora delar av landskapet. I synnerhet på måndagen var åskvädret av häftig art. Klockan mellan 8 och 10 på kvällen mullrade det oavbrutet, och blixten upplyste kvällshimlen i ett. Regnet, som varade något över en timme, åstadkom smärre översvämningar på vägar och gator.

Häftigast synes ovädret ha varit över staden. Tvenne blixtnedslag noterades här. Först slog blixten ned i en gammal gran i parken vid gamla järnvägsstationen. Granen knäcktes i toppen och splittrades långt ner på stammen. Vid det andra nedslaget, som måste ha träffat belysningsnätet, antändes Hugo Solvins gård under vattentaket. Blixten gick in genom ledningstrådarna på väggen ett stycke under taket, splittrade väggen, rev ner mätaren, krossade ett fönster i närheten, leddes vidare längs ledningarna till ett annat vindsrum, där den sökte sig upp genom trossbottnen till plåttaket. Därvid antändes trossbottnen och brädlagret under plåten. Blixten huserade vidare på taket, sökte sig längs en stupränna, följde ett trådstängsel och upplöste sig slutligen i ett stenröse, vars anblick efteråt påminde om ett granatnedslag.

[Stenröset fanns mot Fiskaregränd, men grävdes bort i samband med att vatten- och avlopp drogs in 1965. Mamma brukade berätta om hur vackert det var med några rönnar intill röset.]

Gårdsägaren och hans dotter [Gladys], som vistades i nedre våningen, fingo en kraftig påminnelse om nedslaget, men skadades inte. Då brandlukt genast förmärktes skyndade Solvin upp på vinden med vatten och kom snart underfund med eldhärden, som han att börja med ensam gick lös på. Stadens brandchef, som bor i närheten, observerade rökutvecklingen och skyndade till kraftverket för att ge alarm. Då telefonnätet redan var ur funktion, var brandplutonen i början något rådvill om brandplatsen. Slangarna drogos ut [från kraftverket]. Sedan man genom upphuggningar av mellantaket kom in på brandhärden, gick den slutliga släckningen lätt.

Ehuru elden sålunda blev kvävd så gott som i sin linda, åstadkoms rätt stor förstörelse. Då vattenförbrukningen inskränktes till det minsta, förorsakade själva vattnet rätt obetydliga skador. Möbler och kläder räddades undan i tid. Förhandsvis uppskattas skadorna till 25—30.000 mk. Gården är försäkrad till 80.000 mk.

Hes flera grannar skadades de elektriska ledningarna, och tapeter antändes. Hos Lennart Löwing [Grev Tott gatan 8] t. ex förstördes mätaren och kopplingsdosor splittrades. Fru Löwing, som sov i närheten av en sådan, fick håret och en kudde antända. Allt släcktes dock på ett ögonblick.

Telefonbolagets montör hade ett styvt arbete på tisdagen. En massa säkringar på telefoncentralen hade förstörts, och först långt in på dagen var nätet åter i skick. Under ovädret avbröts strömmen i belysningsnätet för säkerhets skull flera gånger.


Österbottniska Posten, 25 augusti 1944, nr 34, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Denna dramatiska händelse utspelade sig i mitt barndomshem aderton år innan familjen flyttade dit. Den var dock bekant, för jag hade hört berättas om den och ”brädlagret under plåten” var delvis förkolnat. Av en händelse hittade jag artikeln när jag sökte efter Drunkningsolyckor och -tillbud.

Undrade om skyfallsartat kunde var ett unikt ord, så jag googlade och det var ganska nära: Fyra träffar varav två på Nykarlebyvyer.Läs mer:
Bränder.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-01-30, rev. 2022-01-30 .)