Österbotten.

——

Nykarleby.

 

    Nykarleby sparbank, som tidigare i många år varit inrymd i ett mycket litet rum i rådhuset och nu senast, efter militärens inflyttning i detta, i stadsfullmäktiges och drätselkammarens sessionsrum i handl. K. J. Pensars gård, har numera erhållit en rymligare och i alla avseenden bekvämare lokal i handl. J. E. Nordlings gård, där sparbanken övertagit de rum, som Landtmannabanken tidigare disponerat. Sparbanken, som under innevarande vecka inflyttat i sin nya lokal, kommer fortsättningsvis att öppethållas på lördagarna.

Nykarleby
sparbanks lokal

är flyttad till handlanden Nordlings gård vid torget, och hålles banken fortfarande öppen för allmänheten lördagar kl. 12—1 på dagen samt 6—7 e. m.

[100 år Sparbank i Nykarleby av Inger Luoma.]


    Gatskyltarna. Senaten har numera förordnat, att förfogandet av den 29 januari 1911 angående språket å gatskyltarna upphäves och åt städernas myndigheter överlämnas att själva bestämma språket på skyltarna.
    Den ryskspråkiga texten å gatskyltarna i Nykarleby försvann för ett par år sedan från så gott som alla gathörn, utan att gårdsägarna själva eller vederbörande stadsmyndighet bidrogo härtill. Det återstår ännu att omflytta de kvarvarande skyltarna så att stadsbefolkningens språk, svenskan, kommer att stå före det andra inhemska språket. Denna ändring bör, såsom vi hoppas, kunna utföras av resp. gårdsägare själva.


    Maximiprisen. För överskridande av maximipriset å smör dömdes vid rådstuvurättens sammanträde senaste måndag två personer en var till 10 mk böter.


    Militären. I början av veckan lämnade orten den del av gränsbevakningen som varit förlagd i staden …Österbottniska Posten, nr 3/1918.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-03-06.)