Nykarleby
——
Ny stadsplan.

    Stadfullmäktige uppdrog i tiden åt stadsplanearkitekt H. Ekelund att utarbeta en ny stadsplan. Redan dessförinnan hade en plan för området sydväst om stora bron varit under arbete. Detta projekt blev dock aldrig utarbetat, emedan kriget avbröt det på sitt bryska sätt. Då staden i varje fall efter kriget sålt största delen av de inom stadsplanen befintliga lediga tomterna, ansåg man att tanken på en utvidgning av stadsplanen borde fullföljas.
    Arkitekt Ekelund har numera till fullmäktige inlämnat en förhandsskiss, utvisande huru han tänkt sig att stadens utvidgning borde försiggå. Tillsvidare behandlar projektet området öster och norr om den nuvarande staden.
    I skissen tänkes det nuvarande stadsområdet bevarat sådant det är. Dess prägel av äldre bebyggelse bibehålls, ja „gamla staden“ skiljes t. o. m. från de nya stadsdelarna av naturliga parkområden. Sålunda tänker sig ark. Ekelund skogsåsen ovanom Källbacken som en naturlig gräns. Den bibehålles som park, möjligen kunna i framtiden några enskilda byggnader med offentlig karaktär placeras där. Nedan om denna ås skulle en stadsdel vidtaga, där bebyggelsen skulle vara rätt öppen med esplanader mellan kvarteren och högst tvåvåningshus, en trädgårdsstad med andra ord. På andra sidan „Kampen“, i det nordöstra skogsbrynet kunde industritomter placeras. Arbetarna skulle då ha nära till sina hem, likaså skulle industrin placeras nära den blivande järnvägen. På bägge sidor om landsvägen norrut skulle ett egnahemsområde växa opp, även det luftigt och med trädgrupper här och där.
    Älvstranden borde bevaras som parkområde, samtidigt som landskommunens kommunalhem kvarblir på plats. Topeliushemmet Kuddnäs passar väl in i den i görligaste mån orubbade, naturliga strandparken. Något närmare begravningsplatsen har ark. Ekelund upptagit ett område för industrier, som böra ha tillgång till vatten. Dessa industrier skola dock avskärmas från vägen och gravgården genom trädplanteringar.
    Projektet verkar synnerligen tilltalande, ehuru det naturligtvis ej bör betraktas som någon slutlig lösning av stadsplanefrågan. För mera detaljerade förslag böra noggranna kartor med höjdkurvor och uppgifter om terräng, växtlighet m. m. uppgöras.
    Som allmänt intryck av ark. Ekelunds skiss kan framhållas att han önskar bevara stadens karaktär av frid och idyll, men samtidigt ge den utvecklingsmöjligheter. På de nya områdenas bebyggelse tillämpas visserligen nya idéer och erfarenheter, men de få ej skilja sig alltför mycket från den äldre stadsdelens bild. Ljus, luft och naturlig grönska skall ge de nya stadsdelarna trivsamhet och hemkänsla.[Kampen från nordost och en del av området som stadsplanen omfattade.
Tillhör Nykarleby stad. Förstoring (420 kB).]


Österbottniska Posten, ledare nr 17/1947.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Hilding Ekelunds förslag till stadsplanereglering av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-12-11/HK, rev. 2012-02-05 .)