— Det nya tornuret, för ett pris af 3,400 mk förfärdigadt af urmakaren Glasberg fr. Storkyro, är numera uppsatt i kyrktornet, afsynadt och godkändt. De svarta taflorna, fyra till antalet, med förgylda visare och siffror, taga sig godt ut och visa på långt håll, t. o. m. utom staden, hvad klockan är. Om uret visar sig pålitligt kommer det värkligen att fylla ett här på orten länge kändt behof. Slagvärket har dock tilsvidare visat någon oregelbundenhet.Österbottniska Posten den 29 augusti 1889, nr 35.

 


*     *     *


Den östra urtavlan. Det lilla skärmtaket under takfoten nedanför urtavlan är väderskydd för timklockan.
Foto: F. L. den 16 oktober 2005, en höstdag med dramatiskt ljus.


Läs mer:
Tornuret av år 1889 av Lars Pensar.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-08-31, rev. 2022-01-22 .)