KEJSAR NIKOLAI II:s tronavsägelsemanifest.

 

     Vi Nikolai den Andre, med Guds nåde Kejsare över hela Ryssland, Tsar av Polen, Storfurste till Finland, et cetera, et cetera, gör alla Våra trogna undersåtar veterligt: Under pågående väldiga klamp emot en yttre fiende, som uti nära tre års tid strävat att betvinga vårt fosterland, har Herren Gud täckts sända över Ryssland en ny tung prövning i de uppkomna inre oroligheterna bland folket hota att ödesdigert inverka på det hårdnackade krigets fortsatta förande, Rysslands öde. Vår hjältemodiga armés ära, folkets väl, Vårt dyra fosterlands hela framtid kräver krigets segerrika slutförande till vilket pris som helst. Den grymma fienden uppbjuder sina sista krafter och redan är den stund nära då vår bragdrika armé i förening med våra ärofulla bundsförvanter skall slutligt krossa fienden. I dessa avgörande dagar i Rysslands liv har det framstått för oss såsom en samvetsplikt att underlätta för Vårt folk en innerlig förening och alla dess krafters sammanslutning, på det att segern måtte snarast ernås, och have VI i samstämmighet med Riksduman funnit gott att avsäga oss Ryska rikets Tron och nedlägga den Högsta Makten. Enär Vi icke önska skilja Oss ifrån Vår älskelige son, vele Vi överlämna tronföljden till Vår broder Storfursten Michael Alexandrovitsch och förser Vår välsignelse honom vid uppstigning å Ryska Rikets Tron. Vi anmana Vår broder att leda Rikets angelägenheter i full och orubblig samstämmighet med folkets represententer i de lagstiftande institutionerna, enligt de grunder dessa skola fastställa, och att därå avgiva en orygglig ed i det högt älskade fosterlandets namn.

Vi uppkalla fosterlandets trogna söner att fullgöra sin heliga plikt gentemot honom genom lydnad för Tsaren i denna svåra tid av allmänna prövningar och hjälpa honom att samman med folkets företrädare leda Ryska Riket ut på segerns, välgångens och ärans väg.

Må Herren Gud stå Ryssland bi.

Å originalet har Hans Kejserliga Majestät Högstegenhändigt tecknat

NIKOLAI
[Den 2 mars 1917.]


Österbottniska Posten den 23 mars 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Må endast tilläggas att brodern storfursten Michael vägrade att mottaga tronen och historien fick en annan gång, både för Finland och Ryssland.

Detta manifest om tronavsägelsen upplästes inför Nykarlebyborna från Föreningsbankens trappa av häradsskrivaren G. R. Jernström, omgiven av det gjutjärnsstaket som förvaras vid Herlers museum i Nykarleby.Föreningsbanken. Förstoring.

 


Förstoring.

 


Förstoring.

 


Förstoring.Läs mer:
Fler artiklar om oron före Frihetskriget.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-03-22, rev. 2017-03-22 .)